Ризик-менеджмент

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Білик О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ознайомлення студентів з теоретичними засадами ризик-менеджменту, оволодіння практичними навичками визначення ризиків та застосування методів управління ризиками; засвоєння знань щодо особливостей управління ризиками, визначення факторів, що впивають на ризик; ? опанування практичних навичок розробки, обґрунтування та прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності; ? засвоєння знань щодо створення системи управління ризиками. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: ? понятійний та категорійний апарат ризик-менеджменту; ? зміст невизначеності та ризиків та основні фактори, що впливають на ризики; сутність основних підходів до визначення ризиків; основні закони та принципи ризик-менеджменту; методологію ризик-менеджменту; особливості управління зовнішніми та внутрішніми ризиками; технологію прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності; сутність системи управління ризиками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю Адміністрування публічними проектами
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна має на меті формування знань і навичок застосування методів управління ризиками, які дозволяють обґрунтовувати та приймати управлінські рішення щодо управління ризиками в умовах невизначеності.
Методи та критерії оцінювання: залік -100%
Рекомендована література: 1. Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : навч. посібник / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 240 с. 2. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : [навч. посіб.] / Л. І. Донець. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 3. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – Київ : Політехніка, 2004. – 200 с. 4. Чорноморченко Н. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч.-метод. посібник для сам. вивчення дисц. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. – Львiв : Магнолiя-2006, 2010. – 260 с.