Європеєзнавство

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Руда Мар'яна Володимирівна, к.е.н., доц.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства, вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення європейської інтеграції України; • здатність продемонструвати знання глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на зовнішньоекономічну та митну діяльність на вітчизняних теренах; • здатність продемонструвати знання і розуміння параметрів та факторів сучасного міжнародного економічного середовища, інтеграційних та глобалізаційних процесів. • здатність досліджувати іноземні ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати міжнародну конкурентоспроможність підприємств. • здатність розуміння широкого спектру операцій, форм та видів зовнішньоекономічної діяльності та співпраці вітчизняних суб’єктів господарювання з партнерами з Європейського Союзу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Міжнародні організації та транснаціональні корпорації, • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, • Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, • Управління міжнародними програмами та проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Європейський Союз і його складові. Етапи європейської інтеграції. Структура і особливості загальноєвропейських інституцій. Конституція та інституційна реформа Європейського Союзу. Економічна інтеграція держав Європейського Союзу та її наслідки. Право Європейського Союзу. Політична інтеграція країн Європейського Союзу. Європейський Союз та його громадяни. Суперечності членства в Європейському Союзі. Засади субсидіарності та еластичності. Транскордонне співробітництво в сучасній Європі. Значення євро регіонів. Тенденції та механізми розширення Європейського Союзу на схід. Євроінтеграція України. Нормативно-правова основа та інституційне забезпечення співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Торгівельна політика Європейського Союзу. Політика Європейського Союзу у галузі захисту прав споживача.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: публічні виступи на практичних заняттях, експрес-опитування, індивідуальне науково-дослідне завдання, участь в колоквіумах, рольових іграх (30 %); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен: письмово-усна форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Горюнова Є. Євроінтеграція: навч. посіб. / Є. О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – С. 178–203. 2. Довідник з європейської інтеграції / під ред. О. П. Черниш. – Львів : Магнолія, 2006. – 383 с. 3. Емерсон М. Поглиблення відносин між ЄС та Україною / М. Емерсон, В. Мовчан. – К.: Центр політичних досліджень (CEPS). – 2016 . – 255 с. 4. Європейський Союз. Словник-довідник / упоряд. Ю. Марченко. – К. : К.І.С., 2006. – 140 с. 5. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра : навч. посіб. / уклад. Ю. Макар. – Чернівці: Рута, 2008. – 224 с. 6. Копійка В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. Копійка, В. Шинкаренко. – К. : Знання, 2012. – С. 409–422; 541–570. 7. Кордон М. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. Кордон. – К. : Центр учб. літ., 2010. – 172 с. 8. Лендьел М. Розширення та політика сусідства Європейського Союзу : навч.-метод. посіб. та матеріали до курсу / М. Лендьел. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 284 с. 9. Світова та європейська інтеграція : навч. посіб. з держ. упр. / голова ред. кол. : М. О. Багмет. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 340 с. 10. Яковюк І. Азбука європейської інтеграції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006. – 168 с. 11. Export Helpdesk. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 12. Представництво ЄС в Україні членами - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 13. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012 14. Цікаві факти і цифри щодо торгівлі між ЄС і країнами-учасницями Східного партнерства (28/05/2015) - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_05_28_2_uk.htm