Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.32
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Поглиблені знання теоретико-методологічних та методико-прикладних засад конкретної управлінської або економічної сфери підприємств. • Поглиблені знання вітчизняного та зарубіжного досвіду у конкретній управлінській або економічній сфері підприємств. • Поглиблені знання нормативно-правового забезпечення конкретної управлінської або економічної сфери підприємств. • Уміння здійснювати аналізування діяльності підприємства на засадах розроблення загальної характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства та його системи менеджменту, діагностування виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності, аналізування конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві, ідентифікування та обґрунтування проблем у конкретній управлінській або економічній сфері підприємства. • Уміння розробляти конструктивні пропозиції щодо удосконалення конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві на засадах обґрунтування адекватних пропозицій та розроблення їх комплексної характеристики, підготовки технологічного та організаційного забезпечення пропозицій, формування фінансово-економічного обґрунтування пропозицій щодо удосконалення конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Аналізування діяльності підприємства – об’єкта дослідження: загальна характеристика діяльності підприємства, характеристика системи менеджменту, діагностування виробничо-господарської діяльності, аналізування зовнішньоекономічної діяльності, аналізування досліджуваної управлінської або економічної сфери підприємства, ідентифікування проблем у досліджуваній управлінській або економічній сфері на підприємстві. Розроблення пропозицій щодо удосконалення досліджуваної управлінської або економічної сфери на підприємстві: обґрунтування та комплексна характеристика пропозицій щодо удосконалення досліджуваної управлінської або економічної сфери підприємства, підготовка технологічного та організаційного забезпечення пропозицій, фінансово-економічне обґрунтування пропозицій щодо удосконалення досліджуваної управлінської або економічної сфери на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: Екзаменаційний контроль (100 балів).
Рекомендована література: 1. Дипломна кваліфікаційна робота (ОР «Магістр»): метод. вказівки до дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / укл. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Ю.Л. Чиркова, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 56 с. 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-є вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с. 3. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318 с. 4. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с.