Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо: аналізування сутності й системи управління конкурентоспроможністю різних об’єктів; діагностування та формування стратегії підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності; аналізування європейського середовища та політик, детермінантів конкурентоспроможності ЄС; діагностики конкурентоспроможності в європейському контексті на різних рівнях (глобальному, континентальному, регіональному, країнному, галузевому, підприємницькому), як основи для подальшого розвитку глобальної конкурентної стратегії; посилення стратегічних конкурентних переваг ЄС, європейському стійкому конкурентному розвитку з урахуванням ролі країн-кандидатів та країн EaP.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності: СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здат¬ним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління конкурентоспроможністю різних об’єктів, у першу чергу в європейському вимірі. 2. Поглиблені знання інструментарію системного формування конкурентних переваг і факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн, зокрема ЄС. 3. Поглиблені знання європейського середовища, політик і принципів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності його підприємств, галузей, регіонів, ЄС в цілому. 4. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну, товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн на прикладі ЄС. 5. Уміння приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю, системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності різних об’єктів, зокрема в ЄС. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здат¬ним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 2. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 3. ПРНС 2. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС. 4. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 5. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 6. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 7. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Міжнародний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань у сфері забезпечення конкурентоспроможності Європейського союзу, а також набуття навичок їх практичного використання. Отже, максимально сприятиме оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навичок, отриманих на лекційних та практичних заняттях із дисципліни. Разом з тим, ключовою ціллю вивчення дисципліни є розвиток у студентів практичних вмінь та навичок щодо аналізування сутності й системи управління конкурентоспроможністю різних об’єктів; діагностування та формування стратегії підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності; аналізування європейського середовища та політик, детермінантів конкурентоспроможності ЄС; діагностики конкурентоспроможності в європейському контексті на різних рівнях (глобальному, континентальному, регіональному, країнному, галузевому, підприємницькому), як основи для подальшого розвитку глобальної конкурентної стратегії; посилення стратегічних конкурентних переваг ЄС; сприяння європейському стійкому конкурентному розвитку з урахуванням ролі країн-кандидатів та країн EaP.
Опис: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентне середовище ЄС. 2. Державне регулювання конкуренції. Конкурентна політика ЄС 3. Поняття конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність ЄС 4. Діагностика конкурентоспроможності: підходи, фактори, аналізування підприємств, галузей, регіонів, країн-членів ЄС 5. Стратегії конкурентоспроможності підприємств. Стратегія ЄС щодо МСП 6. Стратегії конкурентоспроможності галузей промисловості. Нова промислова стратегія ЄС 7. Стратегії конкурентоспроможності регіонів. Регіональна економічна та кластерна політики ЄС 8. Стратегії конкурентоспроможності країн. Глобальна конкурентоспроможність ЄС
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі усного експрес-опитування, письмового розв’язання тестових вправ та задач, оцінювання виступів та презентацій на практичних заняттях, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, виконання та захисту контрольних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти денної форми навчання Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Усне експрес-опитування 10 Виступи та презентації 10 Індивідуальне науково-дослідне завдання 10 Разом за ПК 30 Екзаменаційний контроль Письмова компонента 50 Усна компонента 20 Разом за дисципліну 100 Поточний контроль складається з усного опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінки активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо (максимальна оцінка – 10 балів); письмового розв’язання тестових вправ та задач у ВНС; підготовки презентацій та виступів (максимальна оцінка за них – 10 балів); виконання та захисту індивідуального науково-дослідного завдання (оцінка – 10 балів). Екзаменаційний контроль включає письмову (50 балів) та усну компоненти (20 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Студент може отримати бали на кожному практичному занятті. Усі отримані бали викладач підсумовує і формує підсумкову оцінку. Оцінювання здійснюється відповідно до Положення «Про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженого ректором Львівської політехніки 30 серпня 2018 року. Оцінювання здійснюється за інститутською 100-бальною шкалою: 88-100 - «відмінно»; 71-87 - «добре»; 50-70 - "задовільно"; 26-49 – «не атестований»; 00-25 – «не атестовано» – оцінка «незадовільно». Рівень знань встановлюється таким чином: А – «відмінно» (88-100 балів). Б – «добре» (80-87 балів). С - «добре» (71-79 балів). Д – «задовільно» (61-70 балів). Е – «задовільно» (50-60 балів). FX - «незадовільно». F – «незадовільно».
Рекомендована література: 1. Горбаль Н.І. (2020). Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія: Конспект лекцій. – Львівська політехніка, 305 с. 2. Горбаль Н.І., Ломага Ю.Р. (2022). Циркулярна економіка – основа сталого розвитку підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Проблеми економіки та управління», 6(1), 9–24. 3. Гросул В.А., Афанасьєва М.В. (2015). Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу підприємства, Актуальні проблеми економіки, 5(167), 176-184. 4. Дуцька А.С. (2016). Ринкові бар’єри та їх вплив на розвиток конкурентних відносин. Актуальні проблеми економіки, 4(178), 17-22. 5. Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І., Петрушка Т.О. (2016). Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства. Актуальні проблеми економіки, 4(178), 340-348. 6. Кривешко О.В., Кундитська Г.С. (2021). Проблеми конкурентоспроможності малих форм роздрібної торгівлі продуктами харчування в м. Львові. Бізнес Інформ, 2, 315–322. 7. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. (2004). Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 188 с. 8. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. (2005). Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 304 с. 9. Портер М. (1998). Стратегія конкуренції. - К. Основи, 390 с. 10. An SME Strategy for a sustainable and digital Europe Communication COM/2020/103. https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020103-sme-strategy-sustainable-digital-europe_en. 11. A long-term strategy for a European circular economy – setting the course for success. Think 2030. 2018. Available at: https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/f99f1ac9-83a0-47e0-a0a2-74f3ce528ad8/Think%202030%20Circular%20Economy.pdf?v=63710011292. 12. A New Industrial Strategy for Europe. European Commission 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf. 13. Circular Economy. Implementation of the Circular Economy Action Plan. European Commission. 2019. Available at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm. 14. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. Available at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm. 15. Doing Business by World Bank Group. Regional Reports. Available at: http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports. 16. Porter M.E. (1998). On Competition, Boston: Harvard Business School. 17. Porter M.E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, January, pp. 79–93. 18. Porter M.E., Kramer M.R. (2011). Creating Shared Value, Harvard Business Review, Jan/Feb, Vol. 89 Issue 1/2, pp. 62–77. 19. Porter M.E., Heppelmann J.E. (2015). How Smart, Connected Products are Transforming Companies, Harvard Business Review, October, pp. 97-114.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо: аналізування сутності й системи управління конкурентоспроможністю різних об’єктів; діагностування та формування стратегії підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності; аналізування європейського середовища та політик, детермінантів конкурентоспроможності ЄС; діагностики конкурентоспроможності в європейському контексті на різних рівнях (глобальному, континентальному, регіональному, країнному, галузевому, підприємницькому), як основи для подальшого розвитку глобальної конкурентної стратегії; посилення стратегічних конкурентних переваг ЄС, європейському стійкому конкурентному розвитку з урахуванням ролі країн-кандидатів та країн EaP.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності: СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здат¬ним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління конкурентоспроможністю різних об’єктів, у першу чергу в європейському вимірі. 2. Поглиблені знання інструментарію системного формування конкурентних переваг і факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн, зокрема ЄС. 3. Поглиблені знання європейського середовища, політик і принципів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності його підприємств, галузей, регіонів, ЄС в цілому. 4. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну, товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн на прикладі ЄС. 5. Уміння приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю, системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності різних об’єктів, зокрема в ЄС. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здат¬ним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 2. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 3. ПРНС 2. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС. 4. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 5. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 6. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 7. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Міжнародний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань у сфері забезпечення конкурентоспроможності Європейського союзу, а також набуття навичок їх практичного використання. Отже, максимально сприятиме оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навичок, отриманих на лекційних та практичних заняттях із дисципліни. Разом з тим, ключовою ціллю вивчення дисципліни є розвиток у студентів практичних вмінь та навичок щодо аналізування сутності й системи управління конкурентоспроможністю різних об’єктів; діагностування та формування стратегії підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності; аналізування європейського середовища та політик, детермінантів конкурентоспроможності ЄС; діагностики конкурентоспроможності в європейському контексті на різних рівнях (глобальному, континентальному, регіональному, країнному, галузевому, підприємницькому), як основи для подальшого розвитку глобальної конкурентної стратегії; посилення стратегічних конкурентних переваг ЄС; сприяння європейському стійкому конкурентному розвитку з урахуванням ролі країн-кандидатів та країн EaP.
Опис: 1. Предмет, суб’єкт, об’єкт та рівень конкуренції в галузі в Україна та світі. 2. Інтенсивність конкуренції, тип ринку. 3. Дія сил конкуренції. 4. Моніторинг конкурентів. 5. Конкурентні переваги товарів/послуг, організації, галузі, регіону, країни. 6. Діагностика міжнародної конкурентоспроможності організації на ринку ЄС. 7. Формування стратегії МКСП організації на ринку ЄС.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі презентації курсової роботи
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання курсової роботи (в балах) Якість виконання курсової роботи 70 Презентація курсової роботи та відповіді на усні запитання 30
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання здійснюється відповідно до Положення «Про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженого ректором Львівської політехніки 30 серпня 2018 року. Оцінювання здійснюється за інститутською 100-бальною шкалою: 88-100 - «відмінно»; 71-87 - «добре»; 50-70 - "задовільно"; 26-49 – «не атестований»; 00-25 – «не атестовано» – оцінка «незадовільно». Рівень знань встановлюється таким чином: А – «відмінно» (88-100 балів). Б – «добре» (80-87 балів). С - «добре» (71-79 балів). Д – «задовільно» (61-70 балів). Е – «задовільно» (50-60 балів). FX - «незадовільно». F – «незадовільно».
Рекомендована література: 1. Горбаль Н.І. (2020). Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія: Конспект лекцій. – Львівська політехніка, 305 с. 2. Горбаль Н.І., Ломага Ю.Р. (2022). Циркулярна економіка – основа сталого розвитку підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Проблеми економіки та управління», 6(1), 9–24. 3. Гросул В.А., Афанасьєва М.В. (2015). Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу підприємства, Актуальні проблеми економіки, 5(167), 176-184. 4. Дуцька А.С. (2016). Ринкові бар’єри та їх вплив на розвиток конкурентних відносин. Актуальні проблеми економіки, 4(178), 17-22. 5. Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І., Петрушка Т.О. (2016). Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства. Актуальні проблеми економіки, 4(178), 340-348. 6. Кривешко О.В., Кундитська Г.С. (2021). Проблеми конкурентоспроможності малих форм роздрібної торгівлі продуктами харчування в м. Львові. Бізнес Інформ, 2, 315–322. 7. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. (2004). Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 188 с. 8. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. (2005). Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 304 с. 9. Портер М. (1998). Стратегія конкуренції. - К. Основи, 390 с. 10. An SME Strategy for a sustainable and digital Europe Communication COM/2020/103. https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020103-sme-strategy-sustainable-digital-europe_en. 11. A long-term strategy for a European circular economy – setting the course for success. Think 2030. 2018. Available at: https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/f99f1ac9-83a0-47e0-a0a2-74f3ce528ad8/Think%202030%20Circular%20Economy.pdf?v=63710011292. 12. A New Industrial Strategy for Europe. European Commission 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf. 13. Circular Economy. Implementation of the Circular Economy Action Plan. European Commission. 2019. Available at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm. 14. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. Available at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm. 15. Doing Business by World Bank Group. Regional Reports. Available at: http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports. 16. Porter M.E. (1998). On Competition, Boston: Harvard Business School. 17. Porter M.E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, January, pp. 79–93. 18. Porter M.E., Kramer M.R. (2011). Creating Shared Value, Harvard Business Review, Jan/Feb, Vol. 89 Issue 1/2, pp. 62–77. 19. Porter M.E., Heppelmann J.E. (2015). How Smart, Connected Products are Transforming Companies, Harvard Business Review, October, pp. 97-114.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).