Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доц. Руда Мар’яна Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і набуття практичних навичок вирішення складних задач у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах становлення ринкової моделі господарювання та євроінтеграції, що передбачає проведення відповідних досліджень згідно вимог.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); спеціальні (фахові) компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння класичної та сучасної теоретико-методологічної, методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій, форм і видів зовнішньоекономічною діяльністю; ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 2. Поглиблені знання щодо розроблення та реалізації стратегічних і тактичних планів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 3. Поглиблені знання щодо організування роботи та мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 4. Поглиблені знання щодо контролювання, діагностування та регулювання зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання та управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. 5. Уміння виробляти ефективні управлінські рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 6. Уміння коректно працювати з системами інформаційного забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 7. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо управління діяльністю спільних підприємств та транснаціональних компаній. 8. Уміння здійснювати антикризове управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Міжнародні економічні відносини Стратегії зовнішньоекономічної діяльності Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міжнародна електронна комерція
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» відображають основні положення, що стосуються отримання здобувачами освіти системних знань у сфері стратегічного і тактичного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах виходу на зовнішні ринки та євроінтеграції. Ключовою ціллю є розвиток у студентів практичних вмінь та опанування навичок у сфері організування зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств, малого і середнього бізнесу; управління персоналом у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності; корпоративного управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності; діагностування, контролювання та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Особлива увага спрямована на вивчення процесу прийняття управлінських рішень та оцінювання ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Студенти вивчають інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, специфіку управління діяльністю транснаціональних компаній (ТНК) та спільних підприємств (СП), основи антикризового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Опис: 1. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 3. Тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 4. Організування зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств 5. Організування зовнішньоекономічної діяльності малих і середніх підприємств. Управління персоналом у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 6. Мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності 7. Корпоративне управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності 8. Діагностування зовнішньоекономічної діяльності 9. Контролювання та регулювання зовнішньоекономічної діяльності 10. Управлінські рішення у зовнішньоекономічній діяльності 11. Ризики у процесі прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності 12. Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 13. Міжнародна інформаційна діяльність 14. Управління діяльністю транснаціональних компаній (ТНК). Управління діяльністю спільних підприємств (СП). СП як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності 15. Антикризовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне експрес-опитування (5%), письмове розв’язання тестів і задач (5%), виступи та презентації (5%), лабораторні роботи (25%). Екзаменаційний контроль (60%): письмова компонента та усна компонента
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів під час поточного та семестрового контролю з навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 30 серпня 2018 р. Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок для здобувачів освіти денної форми навчання: - практичні заняття: впродовж вивчення навчальної дисципліни передбачено підготовку та захист студентом презентації на визначену тему, яка максимально оцінюється 5 балами, та письмове розв’язання тестових вправ та задач і усне експрес-опитування, що сумарно оцінюється 10 балами. Критеріями оцінювання презентації є: змістове наповнення презентації, рівень розкриття у презентаційних матеріалах заданої теми, актуальність інформаційного наповнення презентації, логічність викладення матеріалу, графічне оформлення презентації, ораторські здібності доповідача та вичерпність відповідей на поставлені запитання. Критеріями оцінювання при письмовому розв’язанні задач та опитуванні є логічність, змістовність і вичерпність відповідей на поставлені запитання, достовірність отриманих результатів; - лабораторні заняття: впродовж вивчення навчальної дисципліни передбачено виконання та захист студентом 5-ти лабораторних робіт на визначену тему, кожна з яких максимально оцінюється 5 балами при умові оформлення згідно вимог та повних відповідях на сформульовані викладачем запитання; - екзаменаційний контроль: за результатами вивчення навчальної дисципліни передбачено проведення екзаменаційного контролю, що охоплює письмову та усну компоненти. Письмова компонента складається із 15 тестів (кожен тест максимально оцінюється 2 балами), 4 теоретичних запитань (кожне теоретичне запитання максимально оцінюється 4 балами), задачі (задача максимально оцінюється 9 балами). Усна компонента передбачає відповіді студента на 5 поставлених запитань (кожне поставлене запитання максимально оцінюється 2 балами).
Рекомендована література: 1. Босак А.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конспект лекцій / А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 2. Вернюк Н.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Вернюк, Л.В. Клименко, І.М. Новак. – Умань: Сочінський, 2012. – 322 с. 3. Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 324 с. 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / [А.А. Мазаракі, Т.М.Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2012. - 823 с. 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : посібник / [С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько, М.І. Пугачов та ін.] ; за ред. С.О. Гуткевич. – К.: Цифрова типографія, 2012. – 688 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доц. Руда Мар’яна Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і набуття практичних навичок вирішення складних задач у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах становлення ринкової моделі господарювання та євроінтеграції, що передбачає проведення відповідних досліджень згідно вимог.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); спеціальні (фахові) компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння класичної та сучасної теоретико-методологічної, методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій, форм і видів зовнішньоекономічною діяльністю; ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 2. Поглиблені знання щодо розроблення та реалізації стратегічних і тактичних планів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 3. Поглиблені знання щодо організування роботи та мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 4. Поглиблені знання щодо контролювання, діагностування та регулювання зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання та управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. 5. Уміння виробляти ефективні управлінські рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 6. Уміння коректно працювати з системами інформаційного забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 7. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо управління діяльністю спільних підприємств та транснаціональних компаній. 8. Уміння здійснювати антикризове управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Міжнародні економічні відносини Стратегії зовнішньоекономічної діяльності Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міжнародна електронна комерція
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» відображають основні положення, що стосуються отримання здобувачами освіти системних знань у сфері стратегічного і тактичного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах виходу на зовнішні ринки та євроінтеграції. Ключовою ціллю є розвиток у студентів практичних вмінь та опанування навичок у сфері організування зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств, малого і середнього бізнесу; управління персоналом у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності; корпоративного управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності; діагностування, контролювання та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Особлива увага спрямована на вивчення процесу прийняття управлінських рішень та оцінювання ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Студенти вивчають інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, специфіку управління діяльністю транснаціональних компаній (ТНК) та спільних підприємств (СП), основи антикризового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Опис: 1. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 3. Тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 4. Організування зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств 5. Організування зовнішньоекономічної діяльності малих і середніх підприємств. Управління персоналом у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 6. Мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності 7. Корпоративне управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності 8. Діагностування зовнішньоекономічної діяльності 9. Контролювання та регулювання зовнішньоекономічної діяльності 10. Управлінські рішення у зовнішньоекономічній діяльності 11. Ризики у процесі прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності 12. Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 13. Міжнародна інформаційна діяльність 14. Управління діяльністю транснаціональних компаній (ТНК). Управління діяльністю спільних підприємств (СП). СП як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності 15. Антикризовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне експрес-опитування (5%), письмове розв’язання тестів і задач (5%), виступи та презентації (5%), лабораторні роботи (25%). Екзаменаційний контроль (60%): письмова компонента та усна компонента
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів під час поточного та семестрового контролю з навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 30 серпня 2018 р. Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Босак А.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конспект лекцій / А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 2. Вернюк Н.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Вернюк, Л.В. Клименко, І.М. Новак. – Умань: Сочінський, 2012. – 322 с. 3. Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 324 с. 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / [А.А. Мазаракі, Т.М.Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2012. - 823 с. 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : посібник / [С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько, М.І. Пугачов та ін.] ; за ред. С.О. Гуткевич. – К.: Цифрова типографія, 2012. – 688 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).