Міжнародна електронна комерція

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Малиновська Юлія, к.е.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; Організовувати міжнародні комерційні операції із застосуванням сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Стратегічний менеджмент Кореквізити: Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до електронної комерції. Становлення та розвиток електронної комерції в Україні. Організаційно-правові форми здійснення електронної комерції у світовій ринковій економіці. Бізнес-моделі та ринки електронної комерції. Редактори та системи управління контентом веб-сайтів. Веб-аналітика та інтернет-маркетинг. Підприємства електронної комерції. Забезпечення захисту інформації в інтернеті і безпеки електронних платежів. Правові основи організації електронної комерції. Аналіз досвіду правового регулювання електронної комерції в окремих країнах світу.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): лабораторні роботи (30%), усне експрес-опитування (10%); - екзаменаційний контроль (60%, екзамен): письмова компонента (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: Work J., Brand G. E-Commerce Business Model 2020. Independently published, 2020, 356 р. Chaffey D., Hemphill T., Edmundson-Bird D. Digital Business and E-Commerce Management. 7th ed. Harlow: Pearson, 2019. 680 p. Camisasca Ch. How to Start and Grow an E-Commerce Business. Independently published, 2022, 198 р. Електронна комерція: Навч. посібник / А.М. Береза, І.А. Коваль,Ф.А. Левченко та ін. – К.: КНЕУ, 2020. – 326с. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – К.:Знання 2017. – 535с. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – 244 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Міжнародна електронна комерція (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.020
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Малиновська Юлія, к.е.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; Організовувати міжнародні комерційні операції із застосуванням сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Стратегічний менеджмент Кореквізити: Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Визначення цілей створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Обґрунтування економічної доцільності створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Розрахунок очікуваних фінансових результатів створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Визначення джерел фінансування обраної стратегії створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Підбір працівників; Презентація бізнес-плану створення об'єкта міжнародної електронної комерції.
Методи та критерії оцінювання: - письмова робота (50%); - усне опитування (50%).
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д Електронна комерцiя. /Навчально-методичний посiбник для СВД. /Береза А.М., Козак .А., Левченко Ф.А., Гужва В.М., Трохименко В.С. К : КНЕУ, 2004. - 108 с. 2. Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва. – Київ 2010.- Український фонд підтримки підприємництва за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.commerciallaw.com.ua/attachments/162_posb_business_plan.pdf 3. Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. / В.В. Македон — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 236 с. 4. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов. / Юрасов А. В. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 480 с. 5. Плескач В. Л. Електронна комерція: підручник. / В. Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. - К.: Знання, 2007. – 535 с. 6. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу: Монографія. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2004. – 223 с. 7. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Т.М. Тардаскіна, Э.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с. 8. Федоричак В. Тренди електронної комерції в 2016 – 2017 рр. / В. Федоричак // [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://lemarbet.com/ua/trends/trendy-elektronnoj-kommertsii-v-2015-2016-godah/ 9. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 44 (1017). – С. 58-65. 10. Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20. 11. Чучко Н. О. Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин/ Н. О. Чучко, Г. М. Лозікова // Економіка промисловості. — 2011. — № 4. — С. 153–158. 12. Электронная комерция в сфере информацтонных услу: монография / Л.Л. Покровская, А.А. Копачев. – М-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 182 с. 13. Электронная коммерция: учеб. пособ.; под ред. С.В. Пирогова. – М.: ИД Социальные отношения, Перспектива, 2003. – 428 с. 14. Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).