Транснаціональні корпорації

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. доц. Моторнюк Уляна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Транснаціональні корпорації» є оволодіння здобувачами освіти теоретичних знань щодо класичних постулатів і сучасних тенденцій формування та розвитку транснаціональних корпорацій та практичних навиків конструктивного розв’язання конкретних професійних завдань даній сфері із застосуванням класичних та інноваційних теорій та інструментів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. загальні компетентності: ЗК1. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними. ЗК2. Уміння бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях. ЗК6. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення. ЗК7. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси. ЗК8. Уміння працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами з питань галузі щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів. ЗК9. Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху. ЗК10. Уміння працювати у міжнародному контексті. ЗК11. Уміння думати абстрактно, здатність до аналізу та синтезу, що дозволяє формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач, здійснювати планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб. фахові компетентності: ФК3. Базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі менеджменту. ФК5. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових управлінських задач. фахові компетентності професійного спрямування: ФКП1.2. Здатність застосовувати необхідні знання для роботи на низовому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування. ФКП3.1. Поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів зовнішньоекономічної діяльності та технології їх реалізації, міжнародного бізнесу та валютних відносин. ФКП3.2. Уміння реалізовувати процеси управління зовнішньоекономічною діяльністю на засадах виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва. ФКП4.1. Уміння реалізовувати процеси управління зовнішньоекономічною діяльністю на засадах виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва. ФКП4.2. Уміння забезпечувати взаємодію між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та митними органами, здійснювати митне оформлення товарів, осіб та транспортних засобів, забезпечувати інформаційно-документальний супровід здійснення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій.
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теорії транснаціональних корпорацій з метою систематизації теоретичних засад їх функціонування. 2. Поглиблені знання особливостей правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. 3. Поглиблені знання ролі транснаціональних корпорацій у міжнародних економічних відносинах, сучасної динаміки, особливостей регіональної та галузевої структури інвестиційно-виробничої діяльності ТНК, а також впливу інвестицій ТНК на конкурентоспроможність національних економік. 4. Уміння приймати оптимальні рішення у веденні міжнародного бізнесу та здійсненні державного на наддержавного регулювання інвестиційної діяльності ТНК. 5. Уміння аналізувати вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Менеджмент • Міжнародні економічні відносини кореквізити: • Стратегічний менеджмент • Міжнародний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Транснаціональні корпорації» спрямована на формування у студентів комплексного розуміння сутності та особливостей функціонування транснаціональних корпорацій, формування системних знань у сфері транснаціоналізації міжнародної економіки та набуття навичок їх практичного використання. Головною ціллю є розвиток у студентів практичних вмінь та навичок у сфері діяльності транснаціональних корпорацій, зокрема, щодо здійснення інвестийційної, фінансової операційної діяльності, управління трудовими ресурсами; валютним ризиком та вироблення вмінь використання форм міжнародних розрахунків, складання платіжних і розрахункових балансів та надання економічної інтерпретації отриманих результатів.
Опис: ТНК як суб'єкт світового господарства. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК. Економічний механізм ТНК. Фінанси ТНК. Формування та реалізація стратегій ТНК. Маркетингові стратегії ТНК. Транснаціональні альянси. Наддержавне регулювання діяльності ТНК. ТНК у системі сучасного міжнародного інвестування. Геостратегічні орієнтири розвитку інвестиційних тенденцій. ТНК у міжнародній господарській діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне експрес-опитування (30%), виступи та презентації (50%), індивідуальне науково-дослідне завдання (20%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль складається з усного опитування на лекційних та практичних заняттях (10 балів), письмового розв’язання тестових вправ та ситуаційних завдань у ВНС (10 балів); підготовки презентацій, доповідей та виступів (30 балів); підготовка та виконання контрольних робіт (максимальна оціка за кожну - 20 балів); виконання індивідуального науково-дослідного завдання (10 балів).
Рекомендована література: 1. Амеліна А.В. Міжнародні економічні відносини [текст]: навч.посіб. / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с. (Тема 12 «Міжнародні корпорації у світовому господарстві», с. 226-238). 2. Войтко С.В. Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.О. Корогодова, Т.Є. Моісеєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2016. – 208 с. 3. Транснаціональні корпорації / І.О. Давидова, К.Ю. Величко, О.І. Печенка – Харків: Видавництво «Форт», 2018. – 175 с. 4. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 131 с. 5. Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] : українсько-англійсько-російський словник основних термінів з дисципліни [«Транснаціональні корпорації»] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, О. О. Корогодова. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10658.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).