Міжнародний маркетинг

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам комплексних знань про сучасну концепцію міжнародного маркетингу та про умови, механізм та інструменти її впровадження в діяльності підприємств за умов глобалізації ринкових відносин.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Інтегральної: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. Загальних: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. Спеціальних (фахових, предметних) компетентностей спеціальності: СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. Фахових компетентностей професійного спрямування: ФКС 1.1. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати комплексні маркетингові дослідження іноземних ринків.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здат¬ним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародним маркетингом. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення ефективності міжнародної маркетингової діяльності. 3. Уміння аналізувати чинники міжнародного середовища. 5. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародного маркетингу. 6. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародним маркетингом. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здат¬ним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 2. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 3. ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 4. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 5. ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 6. ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 7. ПРНС 2. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС. 8. ПРНС 1.1. Забезпечувати управлінський супровід збуту продукції на іноземних ринках на засадах оптимального поєднання інструментів комплексу маркетингу. 9. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 10. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 11. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 12. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Конкурентоспроможність ЄС, Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань у сфері здійснення маркетингової діяльності на світовому ринку, а також набуття навичок їх практичного використання. Отже, максимально сприятиме оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навичок, отриманих на лекційних та лабораторних заняттях із дисципліни. Ключовою ціллю вивчення дисципліни є надання комплексних знань про сучасну концепцію міжнародного маркетингу та умови, механізм й інструменти її впровадження в діяльності підприємств за умов глобалізації ринкових відносин.
Опис: 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. 2. Економічне середовище міжнародного маркетингу. 3. Міжнародне політико-правове середовище. 4. Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу. 5. Міжнародні маркетингові дослідження. 6. Аналіз міжнародної конкуренції. 7. Маркетингова товарна політика на світових ринках. 8. Міжнародна політика ціноутворення. 9. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 10. Міжнародні канали розподілу продукції. 11. Міжнародна комунікаційна політика. 12. Управління міжнародним маркетингом.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі виконання та захисту 5 лабораторних робів, оцінювання виступів та презентацій на практичних заняттях.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти денної форми навчання Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Виконання та захист 5 лабораторних робіт 20 Виступи та презентації 10 Разом за ПК 30 Екзаменаційний контроль Письмова компонента 50 Усна компонента 20 Разом за дисципліну 100 Поточний контроль складається з виконання та захисту 5 лабораторних робіт (по 4 бали за кожну, максимальна оцінка – 20 балів); підготовки презентацій та виступів (максимальна оцінка за них – 10 балів). Екзаменаційний контроль включає письмову (50 балів) та усну компоненти (20 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Студент може отримати бали за кожну лабораторну роботу та презентацію. Усі отримані бали викладач підсумовує і формує підсумкову оцінку. Оцінювання здійснюється відповідно до Положення «Про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженого ректором Львівської політехніки 30 серпня 2018 року. Оцінювання здійснюється за інститутською 100-бальною шкалою: 88-100 - «відмінно»; 71-87 - «добре»; 50-70 - "задовільно"; 26-49 – «не атестований»; 00-25 – «не атестовано» – оцінка «незадовільно». Рівень знань встановлюється таким чином: А – «відмінно» (88-100 балів). Б – «добре» (80-87 балів). С - «добре» (71-79 балів). Д – «задовільно» (61-70 балів). Е – «задовільно» (50-60 балів). FX - «незадовільно». F – «незадовільно».
Рекомендована література: 1. Горбаль Н.І., Дзюбіна К.О., Моторнюк У.І. (2017). Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції. Маркетинг і менеджмент інновацій, 3, 96–110. 2. Горбаль Н.І., Ніценко Д.О. (2022). Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 4(1), 7–15. 3. Дзюбіна К.О. (2015). Міжнародний маркетинг: конспект лекцій. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 4. Каніщенко О.Л. (2004). Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”. 5. Кузьмін О.Є., Романишин С.Б., Горбаль Н.І. (2008). Рекламна стратегія підприємства: Монографія. – Львів: Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 168 с. 6. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях: навч. посіб. (2013). За ред. Барановської М.І., Козака Ю.Г. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 302 с. 7. Новошинська Л.В. (2004). Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 176 с. 8. Пасько М.І. (2020). Економіко-філософські основи управління маркетинговою діяльністю підприємства. Бізнес Інформ, 1, 373–382. 9. Черномаз П.О. (2010). Міжнародний маркетинг: навч. посіб. – К.: Академвидав, 272 с. 10. Шепель Т.В. (2021). Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Бізнес Інформ, 1, 49–58. 11. Kuzmynchuk, N., Kutsenko, T., Chorniy, D. (2022). Features of strategic management of international corporations in the context of increasing their competitiveness. Economy and Society, (39). 12. Onkvisit S., Shaw J. (2004). International Marketing. John Wiley & Sons. http://www.freebookcentre.net/business-books-download/ International-Marketing.html. 13. Porter M.E., Heppelmann J.E. (2015). How Smart, Connected Products are Transforming Companies, Harvard Business Review, October, pp. 97—114.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Міжнародний маркетинг (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародним маркетингом. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення ефективності міжнародної маркетингової діяльності. 3. Уміння аналізувати чинники міжнародного середовища. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародного маркетингу. 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародним маркетингом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Європеєзнавство, Технології митного контролю
Короткий зміст навчальної програми: 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. 2. Економічне середовище міжнародного маркетингу. 3. Міжнародне політико-правове середовище. 4. Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу. 5. Міжнародні маркетингові дослідження. 6. Аналіз міжнародної конкуренції. 7. Маркетингова товарна політика на світових ринках. 8. Міжнародна політика ціноутворення. 9. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 10. Міжнародні канали розподілу продукції. 11. Міжнародна комунікаційна політика. 12. Управління міжнародним маркетингом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (10%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (75%): письмова компонента (55%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Дзюбіна К.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. 2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 152 с. 3. Сорока М.В. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: Сорока М.В. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 84 с.