Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: ст. викл. Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Ретельне вивчення стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на аналізуванні величини і структури собівартості продукції (послуг). 2. Оцінювання та аналізування стратегічного показника, який характеризує діяльність об’єкта дослідження. 3. Розроблення та прийняття конкретних правильних управлінських рішень (формування заходів) щодо виявлення та вирішення проблем у сфері виробничо-господарської і міжнародної економічної (зовнішньоекономічної) діяльності об’єкта дослідження. 4. Теоретичне та за можливості – аналітичне обґрунтування пропозицій. 5. Коректне оформлення, грамотне презентування і захист звіту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика підприємства. Дослідження стратегічного показника діяльності підприємства (організація) в контексті аналізування теми роботи (тенденції, проблеми, недоліки тощо). Побудова структурно-логічної схеми досягнення значення стратегічного показника підприємства (організації, підрозділу). Розроблення та прийняття конкретних правильних управлінських рішень (формування заходів) щодо виявлення та вирішення проблем у сфері виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності об’єкта дослідження. Науково-інноваційна діяльність в організації. Висновки і пропозиції.
Методи та критерії оцінювання: Змістове наповнення роботи: 60%; Оформлення роботи: 20%; Усна компонента: 20%.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до проходження практики та виконання дипломних робіт для студентів галузі знань, "Менеджмент і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю.Григор’єв, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. О.О.Маслак – Львів, 2012. – 56 с.№4429 від 14.09.2012р. 2. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Карп’як Я.С.– Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с. 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.Мукан О.В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: Навч.посібник. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 338с.