Інтелектуальна власність бізнес-структур

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля: - знати сутність основних понять та категорій у сфері створення об’єктів інтелектуальної власності (OІВ) у діяльності інноваційних підприємств різного типу та виду, придбання прав на дані об’єкти із урахуванням особливостей інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, основних аспектів та особливостей захисту прав інтелектуальної власності, управління ними тощо; - уміти застосовувати практичні вміння та навички у сфері визнання, захисту та оцінювання ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності із можливістю їх подальшого застосування на вітчизняних інноваційних підприємствах різного виду тощо. Також, вивчення даної дисципліни деталізує такі програмні результати навчання: 1) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 2) ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 3) проектувати ефективні системи управління організаціями; 4) мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 5) забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 6) відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди; 7) здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи менеджменту Маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення щодо інтелектуальної власності . Основні об’єкти права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Види авторського та суміжного прав, термін дії. Об’єкти права промислової власності у компаніях різного типу. Суб’єкти права промислової власності. Умови патентоспроможності. Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту. Захист прав власника патенту. Передавання права власності на об’єкти інтелектуальної власності. Ліцензійні договори. Вартісне оцінювання об’єктів інтелектуальної власності. Підходи та методи до оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності для інноваційних підприємстві. Діяльність ВОІВ щодо забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Міжнародні угоди у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%), письмовий тестовий контроль (50%), усна доповідь (10%)
Рекомендована література: 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 671 с. 2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c. – Бібліогр.: с. 228. ISBN 978-966-622-356-5 3. Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 194 с. 4. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / А. О. Бояр; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформ. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 265с.: іл., табл. ISBN 978-966-600-457-0.