Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.1
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ФСК1 Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур ФСК2 Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю ФСК3 Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на діяльність бізнес-структур ФСК 6 Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі ФСК7 Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів ФСК9 Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу ФСК10 Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу ФСК11 Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур ФСК12 Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування ЗН2 Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та у міжпредметних галузях УМ6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність УМ11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу КОМ1 Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ1 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування АіВ2 Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди АіВ3 Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і місце бізнес-діяльності в економічному середовищі. Міжнародне підприємництво та особливості його функціонування. Нормативно-правове регулювання бізнес-діяльності (підприємництва). Ринок як середовище функціонування бізнесу. Фінансово-кредитне забезпечення діяльності бізнесу. Зовнішньоекономічна діяльність бізнесу. Управління бізнес-діяльністю підприємства6 сутність та складові. Бізнес-модель: види, побудова та застосування. Основний та оборотний капітали підприємств. Людський капітал. Інформаційні та природні ресурси. Собівартість продукції та цінова політика. Якість та конкурентоспроможність продукції. Фінансові результати та антикризові аспекти діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, робота у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки (30%); • підсумковий контроль – іспит (70 %): письмово-усна форма (50% - письмова, 20% - усна).
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності підприємства» для студентів спеціалізації 073.09 «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: к.е.н., проф. Чернобай Л.І., к.е.н., асист. Вацик Н.О. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2016. – 207 с. 2. Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціалізації 073.09 «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: к.е.н., проф. Чернобай Л.І., к.е.н.; асист. Вацик Н.О. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 20 с. 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с. (Альма-матер). 4. Економіка та менеджмент: Навч. посібник/ О.Є. Кузьмін, Й.М. Петрович, І.В. Алєксєєв, І.О. Тивончук, Є.В. Крикавський та ін.; за наук. ред. О.Є. Кузьміна. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1996. – 828 с. 5. Міжнародний бізнес : підручник./ за ред. проф. В. А. Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810с. 6. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с. 7. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник для вузів / Олександр Ігорович Рогач . – Київ : Либідь, 2005 . – 718 с. 8. Єрохін В. Л.. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. – 2008. - 392с. 9. Даниэлс Дж.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — М.,1994. 10. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002. – 703с.

Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати і розуміти: нормативно-правові передумови організування та ведення бізнесу в ринкових умовах; види організаційної структури управління бізнесом; процес ідентифікування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємства; показники фінансово-економічної діяльності; методи прогнозування розвитку бізнесу; процес розроблення управлінських рішень щодо покращення результатів бізнес-діяльності.; • вміти: досліджувати проблему формування та реалізації нової бізнес-ідеї в сучасних умовах; застосовувати наукові методи дослідження з метою формування відповідного процесу управління бізнесом; розуміти типи та моделі підприємницької діяльності; побудувати організаційну структуру управління бізнесом у відповідності до обраної організаційно-правової форми господарювання та виду виробничого процесу; сформувати адекватну інформаційну базу для прийняття управлінських рішень; проводити ґрунтовний аналіз фінансово-економічної діяльності з метою її моніторингу та удосконалення; прогнозувати результати бізнес-діяльності та обирати оптимальні напрями її розвитку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Аргументований вибір бізнес-ідеї з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства. Науково обгрунтована побудова організаційної структури управління обраним бізнесом. Дослідження результатів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності з метою виявлення проблем функціонування бізнесу. Формування альтернативних заходів вирішення виявлених проблем. Розроблення ефективних управлінських рішень для забезпечення розвитку бізнесу. Курсовий проект виконується за допомогою програмного забезпечення Diamond FMS, що дозволяє здійснити аналіз фінансового стану підприємства за заздалегідь внесеною інформаційною базою даних, провести аналіз відмінностей, побудувати графіки та підготувати прогноз на наступний часовий період.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль – залік (100 %): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності підприємства» для студентів спеціалізації 073.09 «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: к.е.н., проф. Чернобай Л.І., к.е.н., асист. Вацик Н.О. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2016. – 207 с. 2. Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу: Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів спеціалізації 073.09 «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання/ Укл.: к.е.н., проф. Чернобай Л.І., к.е.н.; асист. Вацик Н.О. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 39 с. 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с. (Альма-матер). 4. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми / В. Р. Кучеренко. –К. : Знання, 2006. – 423 с.