Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Пирог О.В., Процик І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері формування та управління бізнес-структурами; 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення основ функціонування бізнесу; 3. Здатність продемонструвати поглибленні знання і розуміння широкого спектру бізнес-операцій, форм та видів діяльності бізнес-структур, зокрема і в умовах міжнародних глобалізаційних процесів у сфері адміністрування; 4. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу; 5. Інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері бізнес-адміністрування; 6. Визначити необхідні до застосування форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: "Проектний менеджмент"; "Стратегічний менеджмент"; "Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу". - кореквізит: "Адміністрування податків у бізнес-структурах"; "Корпоративна аналітика"; "Розвиток бізнес-структур".
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення щодо адміністрування державно-приватного партнерства в бізнесі: сутність, ознаки. Форми, види і засоби адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі. Започаткування та реалізація державно-приватного партнерства в бізнесі. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в бізнесі. Форми та моделі державно-приватного партнерства в бізнесі. Концесійна модель державно-приватного партнерства. Адміністрування державних закупівель у відносинах державно-приватного партнерства. Корпоративна форма державно-приватного партнерства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль (100%), з них: виконання ситуаційних завдань, тестів, усне опитування, індивідуальна контрольна робота, підсумкова контрольна робота
Рекомендована література: 1. Александрова М. М., Довгалюк В. В. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1480. 2. Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду: монографія / О.М. Вінник. – Суми: МакДен, 2012. – 204 с. 3. Захаріна О.В., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І. Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/32.pdf. 4. Попович Д.В. Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування. Економіка: реалії часу. 2015. № 1 (17). С. 49-53. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html. 5. Островський І.А., Костюк В.Д. Державно-приватне партнерство як чинник децентралізації економіки України. Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Молодих учених і студ. (Харків, 1-28 лютого2017 р.). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 133-136. 6. Джабраілов Р.А., Пілігрім Г.С. Правове регулювання концесії: монографія / Р.А. Джабраілов, Г.С. Пілігрім. – Донецьк: ДонУЕП, 2012. – 131 с. 7. Льовочкін М.О. Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури. Економіка та держава. Київ, 2018. 3. С. 118–122. 8. Постніков В.С. Особливості застосування державно-приватного партнерства як регулятора розвитку державно-приватного партнерства: Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 104– 108. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/23-2018/22.pdf. 9. Козаченко Ю.П. Впровадження механізму публічно-приватного партнерства з метою покращення інфраструктури регіону в умовах децентралізації управління: Право та державне управління 2019. № 2 (35) том 1. С.197-202. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_1/32.pdf. 10. Про державно-приватне партнерство: закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VІ // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. 11. Про концесії: закон України від 16.07.1999 р. № 997-ХІV // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997-14. 12. Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: закон України від 08.07.2011 р. № 3687-VІ // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-17. 13. Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності: закон України від 21.10.2010р. № 2624-VІ // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2624-17. 14. Public-Private Partnerships: in pursuit of risk sharing and value for money. Paris: OECD publication, 2008. P. 141. 15. Private Participation in infrastructure Projects Database / The World Bank Group – The Pablic-Private infrastructure. Advisory Facility. July. 2008. URL : http://ppi.Wordbank.org.