Розвиток бізнес-структур

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Дуляба Н.І., к.е.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Володіти поглибленими знаннями теоретичних аспектів розвитку та управління розвитком бізнес-структур. 2. Усвідомлювати місце управління розвитком у загальній системі управління бізнес-структур. 3. Вміти формувати альтернативи розвитку різних бізнес-струткур. 4. здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 5. Здатність до управління організацією та її розвитком; 6. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: проектний менеджмент, стратегічний менеджмент, економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу; Кореквізити: адміністрування міжнародних бізнес-структур, корпоративна аналітика.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаються теоретичні аспекти розвитку бізнес-структур та управління ним; особливості діагностики бізнес-структур з використанням сучасних діагностичних методик; досліджувати стан та розвиток потенціалу бізнес-структур, вартість бізнесу та розвиток персоналу, як важливої складової забезпечення розвитку бізнесу. В ході вивчення курсу студенти мають змогу оволодіти методиками прийняття оптимальних управлінських рішень з розвитку бізнес-структур в умовах невизначеності та конфлікту, визначати напрями забезпечення стійкого розвитку бізнес-структур на основі виявлених резервів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): виконання та захист письмових звітів з лабораторних робіт, робота у ВНС, виконання індивідуального завдання; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, механизмы, модели: монография / Е. Н. Гончаренко. – Одесса: Атлант, 2014. – 382 с. 2. Касьянова Н.В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: монографія / Н. В. Касьянова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк: Купріянов В. С., 2011. – 375 с. 3. Тимофеєв В.М. Управління розвитком підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец. / В.М. Тимофеєв, Г.С. Черноіванова; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: Скорпіон, 2009. – 135 с. 4. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович ; Національний ун–т "Львівська політехніка". – Л. : Вид–во Львів. політехніки, 2015. – 500 с.