Адміністрування міжнародних бізнес-структур

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.32
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: загальні: 1. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 2. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 3. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; 4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 5. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; 6. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; 7. Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на діяльність бізнес-структур; 8. Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі; 9. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу; 10. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу. 11. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу. 12. Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 2. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;. 3. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). 4. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? пререквізит: Економіка та упралінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу ? кореквізит: Розвиток бізнес-структур
Короткий зміст навчальної програми: Сутність адміністрування та його місце в загальній системі управління міжнародними бізнес-структурами. Значення та особливості використання адміністрування в умовах планування, організування мотивування, контролювання та регулювання діяльності міжнародних бізнес-структур.
Методи та критерії оцінювання: ? поточний контроль (30%): звіти із лаболаторних робіт; ? підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Strategic Management Concepts, Competitiveness & Globalization [Electronic resourse] / – Electronic data. – [Small Business by Demand media]. – Mode of access: World Wide Web http://smallbusiness.chron.com/strategic-managementconcepts-competitiveness-globalization-65146.html (viewed on February 29, 2016). – Title from the screen. 2. Madura J. International Financial Management / J. Madura. – 4th ed. – New York: West Publishing Company, 2007. – 728 p. 3. Russell S. R., Taylor B. W. Operations management: Creating value along the supply chain. 7 ed. N.-Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2010. 832 p. 4. Бакуменко В.Д. Основи адміністративного менеджменту / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова. Навч. посібн. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 5. Системи адміністрування в управлінні підприємствами: побудова та застосування з урахуванням євроінтеграційних процесів: [монографія]/ В.В. Овчарук. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 276с. 6. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с.

Адміністрування міжнародних бізнес-структур (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: загальні: 1. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 2. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 3. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; 4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 5. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; 6. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; 7. Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів; 8. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу; 9. Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 2. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 3. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 4. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 5. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 6. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? пререквізит: Економіка та упралінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу ? кореквізит: Розвиток бізнес-структур
Короткий зміст навчальної програми: Сутність адміністрування та його місце в загальній системі управління міжнародними бізнес-структурами. Значення та особливості використання адміністрування в умовах планування, організування мотивування, контролювання та регулювання діяльності міжнародних бізнес-структур.
Методи та критерії оцінювання: ? поточний контроль (100%): виконання та захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Strategic Management Concepts, Competitiveness & Globalization [Electronic resourse] / – Electronic data. – [Small Business by Demand media]. – Mode of access: World Wide Web http://smallbusiness.chron.com/strategic-managementconcepts-competitiveness-globalization-65146.html (viewed on February 29, 2016). – Title from the screen. 2. Madura J. International Financial Management / J. Madura. – 4th ed. – New York: West Publishing Company, 2007. – 728 p. 3. Russell S. R., Taylor B. W. Operations management: Creating value along the supply chain. 7 ed. N.-Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2010. 832 p. 4. Бакуменко В.Д. Основи адміністративного менеджменту / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова. Навч. посібн. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 5. Системи адміністрування в управлінні підприємствами: побудова та застосування з урахуванням євроінтеграційних процесів: [монографія]/ В.В. Овчарук. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 276с. 6. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с.