Креативний менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.M.23
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., проф. Георгіаді Н.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення змістового модуля студент повинен: розуміти сутність креативної діяльності і її ролі у реалізації цілей підприємства, володіти методами активізування креативності, а також способами аналізування задатків працівників підприємства до креативності, застосовувати алгоритми управління креативною діяльністю, моделі оцінювання рівня креативного потенціалу і креативного розвитку тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: «Інтелектуальна власність»; «Методологія наукових досліджень» - кореквізити: «Інноваційний менеджмент».
Короткий зміст навчальної програми: Креативний менеджмент як наука, навчальна дисципліна, вид діяльності. Поняття творчості і креативності. Мислення: сутність, функції, форми, види. Процес мислення. Поняття особистості. Теорії особистості. Самореалізація особистості. Евристика як наука. Евристичні методи. Система креативного менеджменту: сутність і складові. Види і функції систем креативного менеджменту. Розвиток системи креативного менеджменту. Принципи формування системи креативного менеджменту. Креативний потенціал підприємства. Характеристики і форми вияву креативної діяльності. Поняття суб'єктів креативної діяльності. Потреби суб'єктів креативної діяльності. Техніки латерального мислення.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – 20%: розв’язування ситуаційних вправ, тестування, усне опитування. – підсумковий контроль (80%) – здача індивідуального завдання і усна відповідь.
Рекомендована література: 1. Василенко В.А. Креативное управление развитием социально-экономических ситем: монография / В.А. Василенко. – К.:Освіта Україи. – 2010. – 772 с. 2. Креативний менеджмент: навч. посібник) / О.Є.Кузьмін, .В.Князь, І.В.Литвин, Д.К.Зінкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 124 с. 3. Креативный менеджмент: конспект лекций /И.Ф. Хайдуков, Н.К.Топузов, Н.С. Столярова, А.Е. Щелконогов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 139 c. 4. Князь С.В. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [Монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька // Львів: Видавництво «Тріада плюс», 2012. – 464 с. 5. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент : навчальний посібник . –Рівне : НУВГП, 2011.– 211c. 6. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224с.