Комунікаційний менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Гнилянська Леся Йосифівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 2. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 3. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 4. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 5. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 6. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: менеджмент - Кореквізит:міжнародний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи комунікаційної діяльності. Комунікаційна діяльність як фактор ефективного розвитку підприємства. Управління комунікаціями. Аналізування та економічне оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Планування та організування комунікацій на підприємствах.Мотивування працівників, контролювання та регулювання комунікацій на підприємстві. Методико-прикладний інструментарій комунікаційного менеджменту. Сутність та особливості ризиків в комунікаційній діяльності підприємств. Методи комунікаційного менеджменту та механізм їхнього трансформування в управлінські рішення. Методи оптимізації управлінських рішень у системі комунікаційного менеджменту
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: Босак А.О. Метод оцінювання ефективності системи комунікацій підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна № 719. Економічна серія. Харків: Національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006. – С.49-56. ? Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств:монографія/ Н.О.Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 328с. ? Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2012. — 345 с. ? Монастирська Г.В. Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні/ Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. — Ч. 2. — К. : КНЕУ, 2014. — С.385-395.