Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.30
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дуляба Н.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: фундаментальні постулати та результати сучасних досліджень у сфері управління та адміністрування діяльності підприємств, окремих видів діяльності та конкретних бізнес-процесів; сучасні наукові методи економічного аналізу та прогнозування розвитку бізнесу; технології проектування та реалізації нових бізнес-моделей з метою розвитку бізнес-структур; вміти: виявляти нові можливості для розвитку бізнесу в умовах високого динамізму та невизначеності; здійснювати діагностику системи бізнес-адміністрування та результатів бізнесу; розробляти ефективні управлінські рішення з метою вирішення проблем, які виникають в процесі бізнес-адміністрування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: «Інтелектуальна власність бізнес-структур», «Адміністрування міжнародних бізнес-структур», «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу», "Розвиток бізнес-структур" кореквізит: Виконання практики за темою магістерської роботи.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Організаційна частина 1.1.Підготовка до виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи. 1.2. Виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи. 1.3. Подання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи 2. Методологічна частина Основні вимоги до структури, обсягу та оформлення розділів кваліфікаційних робіт Орієнтовний обсяг пояснювальної записки МКР становить 57-63 друк. сторінок або 59–65 рукописних сторінок. Структура роботи (аналітична, дослідницька та рекомендаційна частини). Всебічне оцінювання законодавчої та нормативно-правової бази, наукових і навчально-методичних літературних джерел щодо досліджуваного явища (процесу) за вибраною темою. Аналізування об’єкта дослідження (організації, підприємства) і його: виробничо-господарської діяльності (основні економічні показники, географія збуту тощо); адміністративної діяльності (для спеціалізації «Бізнес-адміністрування») організації (підприємства) на актуальний момент часу. Аналізування предмету дослідження (за темою МКР) на актуальний момент часу. Дослідження тенденцій розвитку виробничо-господарської та адміністративної діяльності організації (підприємства) (за темою МКР). Дослідження тенденцій розвитку предмету дослідження (явище, процес, механізм тощо) організації (підприємства). Розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень (формування заходів) щодо вирішення наявних проблем за вибраною темою, на основі комплексного оцінювання та аналізування їх причин. Теоретичне та аналітичне обґрунтування пропонованих заходів за вибраною темою та визначення їх впливу на показники економічного зростання бізнес-структур. 3. Економічне обґрунтування Розробка комплексного заходу (може поєднувати 2-3 заходи), у межах вибраної теми, для досягнення вказаного в індивідуальному завданні стратегічного показника та вирішення проблем (однієї чи декількох) за темою.. Дослідження та удосконалення явища (процесу, систему тощо) за допомогою розроблених (пропонованих) заходів (комплексного заходу), у межах теми кваліфікаційної роботи. Розрахунок стратегічних показників діяльності підприємства. Розрахунок умовно-змінних, умовно-постійних витрат та економії на витратах за рахунок впровадження розроблених заходів. Розробка рекомендацій щодо досягнення стратегічного показника у межах вибраної теми за допомогою розроблених заходів.
Методи та критерії оцінювання: Захист кваліфікаційної роботи магістра (100%)
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (спеціальність 056 "Міжнародні економічні відносини", спеціалізація 056.1 "Міжнародна економіка") та галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізації 073.5 "Управління інноваційною діяльністю", 073.6 "Бізнес-адміністрування") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2018. – 50 с. 2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – Київ.: „Академвидав”, 2003. – 416 с. 3.Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 131с. 4.Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред.. Л.Г. Мельника, C. M. Ілляшенка. І.М. Сотник. – Суми: ВТД “Унiверситетська книга”, 2008. – 896 с 5.Податковий кодекс України N 2755-VI від 2.12.2010 р. (з відповідними змінами і доповненнями). 6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс“. 8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати“. 9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.