Стратегічний менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н., доц. Петришин Н.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є: вивчення основ теорії та методології стратегічного управління організаційними ресурсами; вивчення теоретичних концепцій стратегічного управління, методології та методик розробки та реалізації стратегій організації; оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного менеджменту та практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління діяльністю та розвитком підприємств.
Завдання: інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. загальні компетентності: 1. ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 2. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); фахові компетентності: 1. СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 2. СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 3. СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 4. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 5. СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 6. ФКС1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння класичної та сучасної теоретико-методологічної, методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій, форм і видів зовнішньоекономічною діяльністю. 7. ФКС2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Результати навчання: 1. Поглиблені знання основних категорій та термінологічної бази з стратегічного менеджменту, теорія стратегічного менеджменту, роль стратегічного управління та значення стратегічного менеджера в стратегічному управлінні, функцій стратегічного менеджменту, принципи стратегічного менеджменту. 2. Поглиблені знання моделей стратегічного планування, методів аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, підходів до розроблення стратегічних альтернатив. 3. Поглиблені знання стратегії розвитку організації, базових конкурентних стратегій, стратегій злиття підприємств, стратегій виходу підприємства на зовнішні ринки, міжнародних стратегій. 4. Поглиблені знання видів та типів змін в організації та опору змінам, сутність оцінювання стратегій та індикатори оцінювання рівня ефективності стратегій. 5. Уміння розробляти стратегії організації, формувати місію організації, будувати дерево цілей організації. 6. Уміння аналізувати стратегічні чинники зовнішнього середовища, здійснювати аналізування сильних і слабких сторін підприємства і визначати конкурентні переваги. 7. Уміння здійснювати портфельний аналіз за методом «Бостон консалтинг груп» та за методом МакКінсі. 8. Уміння здійснювати вибір та опис виходу підприємства на зовнішні ринки, оцінювати ефективність стратегій підприємств.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи менеджменту Адміністративний менеджмент Супутні і наступні навчальні дисципліни: Стратегії міжнародного бізнесу Управління витратами в ЗЕД
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, особливості та етапи розвитку стратегічного менеджменту; місія і цілі організації; аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства; стратегічні альтернативи; портфельний аналіз підприємства; реалізація стратегій організації; стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику; оцінювання соціально-економічної ефективності стратегій організацій.
Опис: Тема 1. Сутність, особливості та етапи розвитку стратегічного менеджменту. Сутність та значення стратегічного менеджменту. Функції стратегічного менеджменту. Відмінність між стратегічним менеджментом та стратегічним плануванням. Принципи стратегічного менеджменту. Особливості та можливості, міфи та ілюзії про стратегічний менеджмент. Розвиток стратегічного менеджменту. Моделі стратегічного планування. Сутність стратегії та її види. Тема 2. Місія і цілі організації. Місія організації: сутність та значення, проблеми формування. Цілі організації: сутність та класифікація, вимоги до формування. Дерево цілей. Тема 3. Аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Аналізування факторів впливу зовнішнього середовища підприємства. Методи аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Тема 4. Стратегічні альтернативи. Підходи до розроблення стратегічних альтернатив. Стратегічне позиціонування. Стратегії розвитку організації. Базові конкурентні стратегії М. Портера. Стратегії злиття підприємств. Горизонтальна та вертикальна інтеграції. Стратегії розвитку І. Ансоффа. Стратегії розвитку Ф. Котлера. Стратегічні карти. Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки. Міжнародні стратегії. Тема 5. Портфельний аналіз підприємства. Формування стратегічних зон господарювання. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ). Портфельний аналіз за методом МакКінсі (матриця «привабливість-конкурентоспроможність»). Модель ADL/LC. Модель стратегічного аналізу PIMS. Тема 6. Реалізація стратегій організації. Реалізація стратегій на засадах управління змінами. Види та типи змін в організації. Опір змінам. Розроблення елементів реалізації стратегії підприємства. Мотивування реалізації стратегії. Розроблення тактики і політики. Тема 7. Стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику. Формування системи стратегічного контролювання та моніторингу. Формування та реалізація стратегій організації в умовах ризику. Тема 8. Оцінювання соціально-економічної ефективності стратегій організацій. Сутність оцінювання стратегій. Оцінювання ефективності стратегії із врахуванням цілей зацікавлених груп. Індикатори оцінювання рівня ефективності стратегій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виконання та захист лабораторних і контрольних робіт, тестовий контроль
Критерії оцінювання результатів навчання: - поточний контроль (30%): лабораторні роботи (25%), усне експрес-опитування (5%); - екзаменаційний контроль (70%, екзамен): письмова компонента (50%), усна компонента (20%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - для здобувачів освіти денної форми навчання поточний контроль складається з усного опитування на лекційних та лабораторних заняттях, оцінки активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо; письмового розв’язання тестових вправ та задач у ВНС; підготовки презентацій, доповідей та виступів (максимальна оцінка – 5 балів); виконання та захист 5 лабораторних робіт (максимальна оцінка за кожну – 5 балів); Екзаменаційний контроль складається з письмової компоненти (виконання тестів, відповіді на відкриті питання, розв’язання ситуаційного завдання/задачі) та усної (відповідь на 4 питання, максимальна оцінка за відповідь на кожне з питань оцінюється в 5 балів ). - для здобувачів освіти заочної форми навчання поточний контроль складається з усного опитування на лекційних та лабораторних заняттях, оцінки активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо; письмового розв’язання тестових вправ та задач у ВНС; підготовки презентацій, доповідей та виступів (максимальна оцінка – 5 балів); виконання та захист 2 лабораторних робіт (максимальна оцінка за кожну – 5 балів) та 2 контрольних робіт (максимальна оцінка за кожну – 8 балів). Екзаменаційний контроль складається з письмової компоненти (виконання тестів, відповіді на відкриті питання, розв’язання ситуаційного завдання/задачі) та усної (відповідь на 4 питання, максимальна оцінка за відповідь на кожне з питань оцінюється в 5 балів ).
Рекомендована література: 1. Стратегічний менеджмент: [навч. посібн.] / Н.Ю, Подольчак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с. 2. Стратегічний менеджмент : [навч. посібн.] / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 406 с. 3. Кузьмін О.Є. та ін. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. – Львів : Міські інформаційні системи, 2011. - 320 с. 4. Куденко Н.В. Розвиток системи стратегічного планування в управлінні фірмою / Н.В. Куденко // Вчені записки. Науковий збірник. Вип.4. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 137-142. 5. Довбня С. Еволюція стратегічного управління та особливості його сучасного етапу / С. Довбня, І. Папуша // Економіка та суспільство. – 2022. - № 40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-54 6. Хома І. Стратегічні перспективи управління підприємством в умовах воєнного стану на основі діагностованого рівня економічної безпеки / І.Хома // Матеріали конференцій МЦНД, (15.04.2022; Львів, Україна). – С. 27–29. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/4 7. Колісник Г.М. Концептуальні аспекти організації обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління витратами підприємства / Г.М. Колісник, Р. С. Шулла, В. В. Левкулич // Економічний простір. – 2022. - №177. – С. 62-68. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2224-6282/177-11 8. Любохинець, Л., & Поплавська, О. (2022). Удосконалення стратегічного управління конкурентними позиціями підприємства / Л. Любохинець, О.Поплавська // Modeling the development of the economic systems. - 2022. - №1. С. 46–54.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).