Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., доцент Харчук Вікторія Юріївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою даної дисципліни є оволодіння шляхами розв'язку проблемних питань управління фінансовими потоками, ознайомлення зі специфікою процесу формування й використання капіталу організації, методами й прийомами роботи фінансового менеджера, а також розвитку креативного мислення та оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення фінансових завдань.
Завдання: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; загальних: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; фахових: CК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; ФСК1. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; ФСК1.2. Планувати фінансові результати і результати інноваційної діяльності за сучасними методиками, з урахуванням галузевих, регіональних, корпоративних особливостей та прогнозів; ФСК2. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; ФКС1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння класичної та сучасної теоретико-методологічної, методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій, форм і видів зовнішньоекономічною діяльністю; ФКС2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності. ФСК5.Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері адміністрування податків у бізнес-структурах; ФСК6. Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі; ФСК9. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу. ФСК10.Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу; ФКС2.1.1. Уміння прогнозувати рівень економічних показників організації, впроваджувати технології внутрішньо фірмового прогнозування для планування потенціалу організації, її маркетингу, збуту, бюджетів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); ПРНС 2.1 Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; ПРНС 2.2. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; УМ11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізит: Менеджмент, Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері фінансового менеджменту, а саме: сутності та особливостей фінансового управління, правове та податкове середовище фінансового менеджменту, оцінювання фінансового стану компанії, визначення вартості боргових цінних паперів, оцінювання ризиковості фінансових рішень та планування доходності підприємств, аналізування та оптимізація структури капіталу організації.
Опис: Теоретичні основи та прикладні аспекти фінансового менеджменту. Правове та податкове середовище фінансового менеджменту. Оцінювання фінансового с тану компанії. Визначення вартості боргового цінного паперу. Ризик і планування доходності підприємств. Управління оборотним капіталом. Визначення середньозваженоі вартості капіталу (WACC). Підхід CAPM та концепція Бета. Управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами. Аналіз ефективності капіталовкладень організації.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): Виконання лабораторних робіт (20); Розв’язок задач, ситуаційних вправ, кейсів (5); Участь у дискусії за актуальними фінансовими новинами (5). Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова (50%) та усна компонента (20%)).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Фінансовий менеджмент. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id=14895. 2. Фінансовий менеджмент: [конспект лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання] /Харчук В.Ю.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 78 с. 3. Харчук, В.Ю., 2021. Формування та використання систем гармонійного розвитку в умовах глобалізації бізнесу: теоретико-концептуальні засади та інструментарій моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 4. Block, Stanley B., Hirt, Geoffrey A. Foundations of Financial Management. Irwin, McGraw-Hill, Inc. 2019. 5. Brealey, Richard A., Myers Stewart C. Principles of Corporate Finance. – McGraw-Hill, Inc. 2018. 6. Brigham, Eugene F., Kahl, Alfred L., Rentz, William F. Canadian Financial Management – Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited. 2018. 7. Keown, Arthur J., Scott, David F. Jr, Martin, John D., Petty William J. Basic Financial Management. – Prentice Hall, Inc., 2018. 8. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jordan, Bradford D. Fundamentals of Corporate Finance. – Irwin, 2015. 9. Харчук, В.Ю., Чернобай, Л.І., Рябічіна, Ю.С., 2021. Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних компаній: особливості імплементації та розкриття інформації. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць/Львівський торговельно-економічний університет, Вип. 28, с. 103 – 110. 10. Харчук, В.Ю., Омелянчук, A. Б., 2020. Analysis of GRI and CSR Reports, submitted by Ukrainian Companies. Modern Economics, 24, с. 200-204. 11. Харчук, В.Ю., Зіміна, Є. С., 2020. Prerequisites for the sustainable development of the Ukrainian economy. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, Вип. 2, № 1, с. 122–134.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).