Інтелектуальна власність бізнес-структур

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність бізнес-структур” є оволодіння студентами знаннями та практичними навичками в сфері визнання, охорони, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності.
Завдання: загальні: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей. знань/видів економічної діяльності) ; ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові: СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК12. Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Результати навчання: РН1 (ЗН1). Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи РН2 (УМ2). Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення РН3 (УМ3). Проектувати ефективні системи управління організаціями РН4 (УМ6). Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність РН5 (АіВ2). Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди РН6 (АіВ3). Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент - кореквізит: Міжнародний стратегічний менеджмент, Міжнародний фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність бізнес-структур» сприятиме формуванню та засвоєнню глибоких знань у студентів щодо: понять та видів інтелектуальної власності; сутності авторського і суміжного права; права промислової власності; патентної інформації, документації і патентних досліджень; ліцензування і передавання технологій; міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності; вартісної оцінки нематеріальних активів і прав на обєкти інтелектуальної власності.
Опис: Поняття та види інтелектуальної власності в бізнесі; сутність авторського і суміжного права в сучасних бізнес-структурах; право промислової власності; патентна інформація, документація і патентні дослідження; ліцензування і передавання технологій; міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності; вартісна оцінка нематеріальних активів і прав на об’єкти інтелектуальної власності в сучасних бізнес-структурах.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами виконання таких видів робіт: тестування (50%), усне опитування (20%), захист лабораторних робіт 20%, захист контрольної роботи (10%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумкова семестрова оцінка формується за 100-бальною шкалою з переведенням у національну шкалу за такими критеріями: • оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних завдань, вчасно та у повній відповідності виконані та захищені лабораторні та контрольну роботи; • оцінка «добре» (80-87 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, виконанні та захисті лабораторних та контрольної роботи; • оцінка «добре» (71-79 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, виконанні та захисті лабораторних та контрольної роботи; • оцінка «задовільно» (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних завдань, виконанні та захисті лабораторних та контрольної роботи; • оцінка «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних завдань, виконанні та захисті лабораторних та контрольної роботи; • оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, виконанні та захисті лабораторних та контрольної роботи; • оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних завдань, незнання основних фундаментальних положень та відсутності вмінь застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, виконанні та захисті лабораторних та контрольної роботи.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 671 с. 3. Найчук-Хрущ М. Б., Волошина А.Ю. (2020). Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, Випуск 2, №. – 2020. – С.189-203. 4. Навчально-методичний посібник для практичних та семінарських занять із дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад. С. В. Надобко— Харків: ХДАДМ, 2019. – 182 с. 5. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2017. – 355 с. 6. Шпак Н.О, Найчук-Хрущ М.Б., Кулик О.І. Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), 4,2020 –С. 125–132. 7. Шпак Н. О., Найчук-хрущ М. Б., Гавецька* В. М. Проблематика дотримання прав інтелектуальної власності у медіа-просторі // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, № 2. – С. 256–271 8. Shpak N., Doroshkevych K., Shpak*** Y., Salata*** I., Sharko*** M. Strategy and tactics of international digitalization and intellectualization of economic relations // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on Сomputational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. – Р. 1477–1487. 9. Intellectual Property Bulletin - Spring 2020 | Fenwick & West LL / https://www.fenwick.com/insights/publications/intellectual-property-bulletin-spring-2020 1. Інтелектуальна власність інноваційного підприємства : метод. Вказівки до проведення лабораторних занять для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації 073.10 “Управління інноваційною діяльністю” усіх форм навчання / уклад.: Н. О. Шпак, М. Б. Найчук–Хрущ, Л. В. Залізна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 60 с. 2. Інтелектуальна власність: метод. Вказівки до проведення лабораторних занять для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 2922 “Міжнародні економічні відносини” усіх форм навчання / уклад.: Н. О. Шпак, М. Б. Найчук–Хрущ, Л. В. Залізна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 64 с. 3. Інтелектуальна власність бізнес-структур : метод. Вказівки до проведення лабораторних занять для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації 073.09 “Бізнес-адміністрування” усіх форм навчання / уклад.: Н. О. Шпак, М. Б. Найчук–Хрущ, Л. В. Залізна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 54 с. 4. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів галузей знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», 0305 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання / Укл.: Н.О. Шпак, М.Б. Найчук-Хрущ, С.Б. Романишин, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 35 с. 5. Конспект лекцій з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей галузей знань: 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 1801 «Специфічні категорії» усіх форм навчання. № 4564 від 11.10.2012 / Укл. О.Є. Кузьмін, Л.П. Сай, М.Б. Найчук-Хрущ – Львів: кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 135с. 6. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей галузей знань: 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 1801 «Специфічні категорії» усіх форм навчання. № 4555 від 11.10.2012 / Укл. М.Б. Найчук-Хрущ, Л.П. Сай – Львів: кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 28с. Навчально-методичне забезпечення по дисципліні знаходиться: режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=184
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).