Проектний менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доцент Матвій І.Є.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із основними теоретичними положеннями в сфері управління проектами, особливостями моделей управління проектами на сучасному етапі та формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації
Завдання: 1. здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; 2. здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 3. здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 4. навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 5. здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 6. здатність генерувати нові ідеї (креативність)
Результати навчання: 1. Здатність донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; 2. володіти вмінням ефективно формувати комунікаційну стратегію; 3. мати навички управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 4. нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: супутні: Стратегічний менеджмент; Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Проектний менеджмент» орієнтована на підготовку фахівців у сфері управління проектами в сучасних умовах. В ході її вивчення розглядаються питання сутності проекту та процесного підходу до його управління, процеси планування змісту, строків, вартості, персоналу, закупівель і постачань, якості та ризиків проекту, контролю щодо його виконання й поняття аутсорсингу та офшорингу в проектному менеджменті.
Опис: Проекти в сучасній економіці та процесний підхід до їх управління. Обґрунтування проекту. Процеси планування змісту проекту. Процеси планування строків проекту. Процеси планування вартості проекту. Процеси планування персоналу проекту. Процеси планування закупівель і постачань. Процеси планування якості та ризиків у проектах. Контролювання процесу виконання проекту. Аутсорсинг та офшоринг в проектному менеджменті
Методи та критерії оцінювання: ?поточний контроль – виконання лабораторних завдань; ?підсумковий контроль – письмовий контроль (письмова форма – тестування, задачі); усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: ?поточний контроль: звіти з лабораторних робіт (30%); ?підсумковий контроль ( контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література 1.Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 231 с. 2.Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: навч. посіб. К.: Кондор-Видавництво, 2014. 388 с. 3. Матвій І.Є., Сорочак О.З. Проєктний менеджмент: прикладні аспекти: Навч. посіб. Львів: Растр-7, 2021. 332 с. 4.Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с. 5.Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 с. 6.Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. К. : Каравела, 2004. 344 с. 7.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: підручник. К.: ЦНЛ, 2003. 224 с. 8. Управління змінами та проектами: навч. посіб. / І.Є. Матвій та ін. Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. 169 с. 9.Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник / І.В. Чумаченко та ін. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. 673 с. Навчально-методичне забезпечення 10.Електронний навчально-методичний комплекс «Проектний менеджмент». 11.Ділове адміністрування: управління проектами: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.030601, 8.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / І.Є. Матвій, І.Я. Кулиняк, І.І. Новаківський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.121 с. 12.Проектний менеджмент: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.073 «Менеджмент», частина 1 / Укл.: О.З. Сорочак, Ю.Г. Бондаренко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 34 с. 13.Проектний менеджмент. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів стаціонарної і заочної форми навчання спеціальностей 8.070003.00 Менеджмент, частина 2 / Укл.: О.З. Сорочак, І.Є. Матвій, Ю.Г. Бондаренко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 27 с. Інформаційні ресурси 14. Інформаційний ресурс з описом інформаційної системи для управління проектами «MS Project». URL: www.pmprofy.ru/ 15. Стандарти з управління проектами. URL: www.project.narod.ru/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).