Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.001
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу» є оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних знань, умінь та навичок з управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання усіх форм власності в середовищі невизначеності умов та вимог.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; фахові компетентності: СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; ФСК1. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; ФСК2. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; ФСК3. Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на діяльність бізнес-структур; ФСК 6. . Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі; ФСК7. Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів; ФСК9. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу; ФСК10. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу; ФСК11. Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес- структур; ФСК12. Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Результати навчання: ЗН2 критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та у міжпредметних галузях УМ6 мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність УМ11 забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу КОМ1 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ1 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування АіВ2 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди АіВ3 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. Методи навчання і викладання: Словесні, наочні, практичні. Лекційні та лабораторні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: усне опитування на початку занять; поточне тестування у ВНС; оцінювання активності студента під час лабораторних занять, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей; тощо. Екзамен: тестування, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Менеджмент, • Економіка підприємства. кореквізити: • Розвиток бізнес-структур; • Фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен: знати: сучасні організаційно-правові форми бізнесу та види діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів; теорії управління бізнесом у відповідності до його виробничої структури; методи аналізування і обробка інформації, необхідної для виконання економічних завдань та прийняття управлінських рішень; підходи до формування ресурсної бази бізнесу та економічного оцінювання ефективності її використання; методи критичного аналізу результатів економічної діяльності бізнесу та розроблення проектних рішень щодо їх оптимізування; вміти: застосовувати нормативно-правову базу для започаткування та ведення бізнесу в глобальному середовищі; будувати організаційну структуру управління бізнесом; визначати та оцінювати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища для конкретного бізнесу; формувати ресурсне забезпечення діяльності підприємства; розраховувати показники фінансово-економічної діяльності з метою подальшого прогнозування розвитку бізнесу; своєчасно застосовувати антикризові заходи; розробляти управлінські рішення щодо покращення результатів бізнес-діяльності.
Опис: Поняття і місце бізнес-діяльності в економічному середовищі. Міжнародне підприємництво та особливості його функціонування. Нормативно-правове регулювання бізнес- діяльності (підприємництва). Ринок як середовище функціонування бізнесу. Фінансово- кредитне забезпечення діяльності бізнесу. Зовнішньоекономічна діяльність бізнесу. Управління бізнес-діяльністю підприємства: сутність та складові. Бізнес-модель: види, побудова та застосування. Основний та оборотний капітали підприємства. Людський капітал. Інформаційні та природні ресурси. Собівартість продукції та цінова політика. Якість та конкурентоспроможність продукції. Фінансові результати та антикризові аспекти діяльності бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, робота у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки; • підсумковий контроль – іспит (70 %): письмово-усна форма (50% - письмова, 20% - усна).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30 балів): робота у ВНС – 10 балів; усне опитування – 2 бали; виконання шести лабораторних робіт – 18 балів (по 3 бали за кожну). Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння студентами лекційного матеріалу, вміння його застосовувати для вирішення практичних завдань у сфері діяльності бізнесу, вміння самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору, презентувати опрацьований матеріал. Виконання лабораторних робіт оцінюється на основі критеріїв: - повнота відповідей на поставлені завдання лабораторних робіт; - вміння висловлювати та відстоювати свою точку зору на актуальні проблеми економіки та управлінсько-правового забезпечення діяльності бізнесу; - використання сучасних наукових розробок для аналізування діяльності бізнесу. Підсумковий контроль (70 балів): письмова компонента - 50 балів, усна компонента - 20 балів. Письмова компонента (тестування) - оцінюється за критерієм правильної відповіді. Підсумкове контрольне опитування (усна компонента іспиту) оцінюється на основі критеріїв: - повнота відповіді студента; - відповідність відповідей студента поставленим питанням; - точність сформульованих висновків; - присутність логіки у викладенні матеріалу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сертифікований навчально-методичний комплекс Курс: Економіка та управлінсько- правове забезпечення діяльності бізнесу [03882] (lpnu.ua) 2. Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів освіти за освітньою програмою «Бізнес-адмініструвакння» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: к.е.н, проф. Чернобай Л.І., к.е.н. доц. Ясінська Т.В. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 46с. 3. Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу: Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи (контрольна робота №1, контрольна робота №2) для здобувачів освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Бізнес-адмініструвакння» заочної форми навчання / Укл.: к.е.н, проф. Чернобай Л.І., к.е.н. доц. Ясінська Т.В. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 33с. 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу» для студентів спеціалізації 073.09 «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: Л.І. Чернобай. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 81 с. 5. Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством / Л.І.Чернобай, О.І.Дума / Науковий журнал «Бізнес Інформ», №8, 2018р. (487). – Видавець: ФОП Лібуркіна Л.М. – С. 198-204. 6. Чернобай Л.І., Дума О.І. (2020) Обгрунтування методу «Експрес-тест керівництва» (ЕТК-метод) для оцінювання ефективності керівництва підприємством. «Причорноморські економічні студії». Науковий журнал, Випуск 54, м. Одеса, 2020. – С. 151-161. 7. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В. (2020) Удосконалення адміністрування ділової активності підприємств готельно-туристичної сфери. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 45/2020. – С. 170-175. 8. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В., Томашевська А.Р. (2021) Адміністрування системи мотивування персоналу на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск 2 (29) 2021. – Випуск №29 2021 (easterneurope-ebm.in.ua) 9. Chernobay, L., Pyroh, O., Prokopenko, M., Papizh, Y.,Syta, Y. (2021) Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5) 10. Ptashchеnko O., Chernobay L., Malykhina S., Verezomska I., Yaremchuk S. Problems and prospects of application of strategies of personnel management of international companies in Ukrainian business practice // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 1, № 42. – С. 406–414.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу» є практичне застосування теоретичних узагальнень лекційного матеріалу та спеціальної літератури щодо побудови організаційної структури управління бізнесом; ідентифікування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають особливості конкретного бізнесу; розуміння особливостей ресурсного забезпечення діяльності підприємства; розрахунку показників фінансово-економічної діяльності з метою подальшого прогнозування розвитку бізнесу; розроблення управлінських рішень щодо покращення результатів бізнес-діяльності. Обов’язковою умовою є виконання відповідних економічних розрахунків, які виступають підґрунтям для прийняття управлінських рішень щодо реалізації обраного заходу.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; фахові компетентності: СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; ФСК1. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; ФСК2. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; ФСК3. Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на діяльність бізнес-структур; ФСК 6. . Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі; ФСК7. Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів; ФСК9. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу; ФСК10. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу; ФСК11. Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес- структур; ФСК12. Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Результати навчання: ЗН2 критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та у міжпредметних галузях УМ6 мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність УМ11 забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу КОМ1 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ1 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування АіВ2 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди АіВ3 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. Методи навчання і викладання: Словесні, наочні, практичні. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень. уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей/
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Менеджмент, • Економіка підприємства. кореквізити: • Розвиток бізнес-структур; • Фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен: знати: сучасні організаційно-правові форми бізнесу та види діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів; теорії управління бізнесом у відповідності до його виробничої структури; методи аналізування і обробка інформації, необхідної для виконання економічних завдань та прийняття управлінських рішень; підходи до формування ресурсної бази бізнесу та економічного оцінювання ефективності її використання; методи критичного аналізу результатів економічної діяльності бізнесу та розроблення проектних рішень щодо їх оптимізування; вміти: застосовувати нормативно-правову базу для започаткування та ведення бізнесу в глобальному середовищі; будувати організаційну структуру управління бізнесом; визначати та оцінювати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища для конкретного бізнесу; формувати ресурсне забезпечення діяльності підприємства; розраховувати показники фінансово-економічної діяльності з метою подальшого прогнозування розвитку бізнесу; своєчасно застосовувати антикризові заходи; розробляти управлінські рішення щодо покращення результатів бізнес-діяльності.
Опис: Аргументований вибір бізнес-ідеї з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства. Науково обгрунтована побудова організаційної структури управління обраним бізнесом. Дослідження результатів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності з метою виявлення проблем функціонування бізнесу. Формування альтернативних заходів вирішення виявлених проблем. Розроблення ефективних управлінських рішень для забезпечення розвитку бізнесу. Курсовий проект виконується за допомогою програмного забезпечення Diamond FMS, що дозволяє здійснити аналіз фінансового стану підприємства за заздалегідь внесеною інформаційною базою даних, провести аналіз відмінностей, побудувати графіки та підготувати прогноз на наступний часовий період.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль – залік (100 %): письмово-усна форма.
Критерії оцінювання результатів навчання: Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння студентами теоретичного матеріалу, вміння його застосовувати для вирішення практичних завдань у сфері діяльності бізнесу, вміння самостійно опрацьовувати бізнес-інформацію, висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору, презентувати результати досліджень та розрахунків. Кількість балів, яка виставляється здобувачеві освіти, може бути знижена: - за неповну відповідь - 0,5 балів; - за кожну неправильну відповідь – 1 бал; - за недостовірність поданої інформації – 2 бали; - за недостатнє розкриття теми – 1,5 бали; - за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сертифікований навчально-методичний комплекс Курс: Економіка та управлінсько- правове забезпечення діяльності бізнесу [03882] (lpnu.ua) 2. Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів освіти за освітньою програмою «Бізнес-адмініструвакння» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: к.е.н, проф. Чернобай Л.І., к.е.н. доц. Ясінська Т.В. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 46с. 3. Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу: Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи (контрольна робота №1, контрольна робота №2) для здобувачів освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Бізнес-адмініструвакння» заочної форми навчання / Укл.: к.е.н, проф. Чернобай Л.І., к.е.н. доц. Ясінська Т.В. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 33с. 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу» для студентів спеціалізації 073.09 «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: Л.І. Чернобай. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 81 с. 5. Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством / Л.І.Чернобай, О.І.Дума / Науковий журнал «Бізнес Інформ», №8, 2018р. (487). – Видавець: ФОП Лібуркіна Л.М. – С. 198-204. 6. Чернобай Л.І., Дума О.І. (2020) Обгрунтування методу «Експрес-тест керівництва» (ЕТК-метод) для оцінювання ефективності керівництва підприємством. «Причорноморські економічні студії». Науковий журнал, Випуск 54, м. Одеса, 2020. – С. 151-161. 7. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В. (2020) Удосконалення адміністрування ділової активності підприємств готельно-туристичної сфери. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 45/2020. – С. 170-175. 8. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В., Томашевська А.Р. (2021) Адміністрування системи мотивування персоналу на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск 2 (29) 2021. – Випуск №29 2021 (easterneurope-ebm.in.ua) 9. Chernobay, L., Pyroh, O., Prokopenko, M., Papizh, Y.,Syta, Y. (2021) Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5) 10. Ptashchеnko O., Chernobay L., Malykhina S., Verezomska I., Yaremchuk S. Problems and prospects of application of strategies of personnel management of international companies in Ukrainian business practice // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 1, № 42. – С. 406–414.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).