Ділова кар'єра

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Гладун Світлана Олексіївна, старший викладач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати теоретико-методологічні, історичні та соціально-психологічні основи розвитку кар’єри працівника на підприємстві; - вміти аналізувати чинники і цінності, що впливають на успішне працевлаштування та кар’єрне становлення молодого фахівця; - здобути практичні навички у галузі самомаркетингу на ринку праці; - знати основні аспекти управління власною кар'єрою і кар'єрою персоналу; - бути здатним відповідально ставитись до планування особистої кар’єри, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики та ділового спілкування;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи Кореквізити: кваліфікаційний іспит, захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз розвитку кар’єри як соціально-економічного феномена. Особистість в умовах сучасного ринку праці. Проблематика молодіжної зайнятості та безробіття. Стан та перспективи ринку праці України. Пошук і отримання роботи як початок формування кар'єри. Чинники успішного працевлаштування за фахом. Кар’єра: основні поняття, структура, зміст. Чинники та цінності, що впливають на розвиток кар’єри. Управління кар'єрою та розвитком персоналу на підприємстві. Технології кар’єрного менеджменту. Кар’єрні кризи і кар’єрні бар’єри та методи їх подолання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усні опитування на практичних заняттях, розв’язування ситуаційних завдань, участь в обговореннях та дискусіях, підготовка та захист тематичних презентацій (80%), контрольна робота (20%)
Рекомендована література: 1. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.— 172 с. 2. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах: монографія. В.Т. Лозовецька. Київ: 2015. - 279 с. 3. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління діловою кар’єрою. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. 4. Управління діловою кар'єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с. 5. Мізерний В. М. Технології пошуку роботи. Навчальний посібник / В. М. Мізерний, Л. І. Северин, О. М. Тарасова - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 264 с.