Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Пирог О.В., Процик І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Полягає у наданні студентам знань щодо теоретичних, нормативно-правових засад організації, впровадження, функціонування державно-приватного партнерства в Україні, управління ним у бізнесі; його ресурсного забезпечення, переваг, форм та ризиків.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. CK5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми. СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість. СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; ФСК1. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур. ФСК2. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю. ФСК3.Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на діяльність бізнес-структур. ФСК5.Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері адміністрування податків у бізнес-структурах. ФСК6. Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі. ФСК8. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу. ФСК9. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу. ФСК10.Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу. ФСК11.Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур.
Результати навчання: УМ2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. УМ5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: "Проектний менеджмент"; "Стратегічний менеджмент"; "Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу". - кореквізит: "Адміністрування податків у бізнес-структурах"; "Корпоративна аналітика"; "Розвиток бізнес-структур".
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення щодо адміністрування державно-приватного партнерства в бізнесі: сутність, ознаки. Форми, види і засоби адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі. Започаткування та реалізація державно-приватного партнерства в бізнесі. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в бізнесі. Форми та моделі державно-приватного партнерства в бізнесі. Концесійна модель державно-приватного партнерства. Адміністрування державних закупівель у відносинах державно-приватного партнерства. Корпоративна форма державно-приватного партнерства.
Опис: 1. Лекційні заняття Тема 1. Поняття та ознаки державно-приватного партнерство. Тема 2. Форми, види і засоби адміністрування державно-приватного партнерства в бізнесі. Тема 3. Започаткування державно-приватного партнерства в бізнесі. Тема 4. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в бізнесі. Тема 5. Форми та моделі державно-приватного партнерства в бізнесі. Тема 6. Концесійна модель державно-приватного партнерства. Тема 7. Адміністрування державних закупівель у відносинах державно-приватного партнерства. Тема 8 Корпоративна форма державно-приватного партнерства. 2. Практичні заняття Тема 1. Поняття та ознаки державно-приватного партнерство Тема 2. Форми, види і засоби адміністрування державно-приватного партнерства в бізнесі Тема 3. Започаткування державно-приватного партнерства в бізнесі Тема 4. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в бізнесі Тема 5. Форми та моделі державно-приватного партнерства в бізнесі Тема 6. Концесійна модель державно-приватного партнерства Тема 7. Адміністрування державних закупівель у відносинах державно-приватного партнерства Тема 8. Корпоративна форма державно-приватного партнерства 3. Самостійна робота Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів: - підготовка до практичних занять - підготовка до підсумкової контрольної роботи
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%), з них: - 30% - індивідуальна контрольна робота, виконання та захист; - 10% - робота на практичних заняттях та усне опитування; - 10% - робота у ВНС; - 50 % - підсумкова контрольна робота ( тестування та письмові завдання).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів проводиться за результатами поточного контролю: оцінювання практичних занять, індивідуальних контрольних робіт та підсумкової контрольної роботи. • робота на практичних заняттях це розв’язок ситуаційних вправ, кейсів, опитування - 10 балів, тестування, ВНС - 10 балів, підготовка доповідей і рефератів по індивідуальних контрольних роботах - 30 балів – разом 50 балів; • підготовка і захист підсумкової контрольної роботи – 50 балів; Разом за дисципліну – 100 балів. Максимальна кількість балів (30 балів) при оцінюванні підготовлених індивідуальних контрольних робіт за обраними темами виставляється за такими критеріями: - за повноту та використання сучасних концепцій й джерел інформації (крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації); - за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на джерела інформації; - за наявність змістовних висновків; - за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах. Рівень знань за індивідуальні контрольні роботи оцінюється за 30-бальною шкалою: 24-30 балів студент одержує в разі правильного обґрунтування відповідей на поставлені теоретичні питання, ґрунтовного розуміння змісту роботи і отримання результатів, вміння узагальненого представлення висновків, акуратного оформлення виконаної роботи відповідно до завдання; 16-23 балів студент одержує в разі, якщо він володіє теоретичним матеріалом, допускає певні неточності у формулюванні понять, категорій, критеріїв, методів, однак з допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, відвідує пари, вчасно виконав завдання; 8-15 балів студент одержує в разі, , якщо він дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається помилок і тільки з допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність виконаного завдання та вчасність його виконання; 0-7 балів студент одержує в разі неправильної відповіді на 2-3 теоретичні питання за темою завдання, не може пояснити змісту роботи, припускається грубих помилок в обґрунтуваннях та розрахунках, використовує невідповідні методи, не виконав вчасно завдання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Оцінювання знань студентів проводиться за результатами поточного контролю. 2. Розподіл балів: Поточний контроль - 100 балів, з них: - розв’язок ситуаційних вправ, кейсів, опитування – 10 балів; - тестування, ВНС - 10 балів; - підготовка доповідей і рефератів по індивідуальних контрольних роботах - 30 балів; - підготовка і захист підсумкової контрольної роботи - 50 балів. Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: 88-100 балів –“відмінно” 71-87 балів – “добре” 50-70 балів – “задовільно” 0-49 балів – “ не задовільно”. Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат задач. Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні задач. Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / І.С. Процик. – Львів, 2017. – 65 с. 2. Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (індивідуального завдання) та підготовки до заліку для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання /О.В. Пирог, І.С. Процик. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка» 2017. – 17с. 3. Адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі: Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізацій «Бізнес-адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю») усіх форм навчання / Укл.: О.В. Пирог, І.С. Процик, М.І. Томич, А.І. Хоменко. – Львів: Видавництво «Львівська Політехніка», 2019. – 45 с. 4. Адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі: навчально-методичний комплекс у ВНС НУ «ЛП» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2652. 5. Пирог О. В., Процик І. С., Томич М. І. Концесія як перспективна форма державно-приватного партнерства: переваги та недоліки // Молодий вчений. – 2019. – № 2 (66). – С. 641–646. 6. Александрова М. М., Довгалюк В. В. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1480. 7. Захаріна О.В., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І. Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/32.pdf. 8. Попович Д.В. Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування. Економіка: реалії часу. 2015. № 1 (17). С. 49-53. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html. 9. Островський І.А., Костюк В.Д. Державно-приватне партнерство як чинник децентралізації економіки України. Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Молодих учених і студ. (Харків, 1-28 лютого2017 р.). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 133-136. 10. Льовочкін М.О. Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури. Економіка та держава. Київ, 2018. 3. С. 118–122. 11. Постніков В.С. Особливості застосування державно-приватного партнерства як регулятора розвитку державно-приватного партнерства: Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 104– 108. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/23-2018/22.pdf. 12. Козаченко Ю.П. Впровадження механізму публічно-приватного партнерства з метою покращення інфраструктури регіону в умовах децентралізації управління: Право та державне управління 2019. № 2 (35) том 1. С.197-202. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_1/32.pdf. 13. Szymanski, K., Korbus, B. Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2018 r. / K. Szymanski, B. Korbus. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/2018_08_21_Analiza_rynku_ppp.pdf. 14. The government policy for the development of PPPs (Poland) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.miir.gov.pl/media/50657/PPP_Policy_in_PL_07_2017.pdf. 15. Wawrzyniak M. Public-Private Partnership in Poland / M. Wawrzyniak, A. Jedrzejewski // Private equity Russia&CIS journal (PERCIS). - 2011. – November, №7. – pp. 31 – 33. 16. Zyglicka i Wspolnicy. Public procurement and Public-Private Partnership Law in Poland for foreign investors / Zyglicka i Wspolnicy. – 2015. – October. – 16 p. 17. Public procurement, England and wales public procurement, Northern Ireland. The Concession Contracts Regulations. 2016. № 273. URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/273/pdfs/uksi_20160273_en.pdf.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35)