Контролінг інноваційної діяльності

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надання системи базових знань з теорії і практики інноваційних відносин суб'єктів господарювання, формування інноваційних ресурсів, інноваційного планування, організації інноваційної діяльності підприємств; формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.
Завдання: Iнтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог загальні компетентності: ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК13. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; СК14. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах інструментів стратегічного й оперативного контролінгу інноваційної діяльності. 2. Володіти інструментами контролінгу інноваційної діяльності, її методами обліку тощо. 3. Застосовувати методи аналізу інноваційної діяльності. 4. Володіти системою знань та досвідом розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності інноваційної діяльності. 5. Розробляти системи управління інноваційної діяльністю бізнес-структур. 6. Здійснювати оцінку витрат на інноваційну діяльність бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Розвиток бізнес-структур
Короткий зміст навчальної програми: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Опис: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%), з них: - 20% - виконання та захист лабораторних робіт з оформленням звітів; - 10% - виконання індивідуального завдання. Підсумковий контроль (70%), з них: - тестування – письмові завдання (50%); - усна відповідь (20%).
Критерії оцінювання результатів навчання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Брітченко І. Г. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. 2. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів [текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К. : «ЦУЛ», 2013. – 304 с. 3. Financial management and control - general rules Skopje, December 2010. – 167 p. 4. Handbook of Financial Econometrics and Statistics Editors: Lee, Cheng-Few, Lee, John C. (Eds.) Springer, New York Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, USA Center for PBBEF Research, North Brunswick, USA, 2015, 596 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Контролінг інноваційної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надання системи базових знань з теорії і практики інноваційних відносин суб'єктів господарювання, формування інноваційних ресурсів, інноваційного планування, організації інноваційної діяльності підприємств; формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.
Завдання: Iнтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог загальні компетентності: ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК13. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; СК14. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах інструментів стратегічного й оперативного контролінгу інноваційної діяльності. 2. Володіти інструментами контролінгу інноваційної діяльності, її методами обліку тощо. 3. Застосовувати методи аналізу інноваційної діяльності. 4. Володіти системою знань та досвідом розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності інноваційної діяльності. 5. Розробляти системи управління інноваційної діяльністю бізнес-структур. 6. Здійснювати оцінку витрат на інноваційну діяльність бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Розвиток бізнес-структур
Короткий зміст навчальної програми: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Опис: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Критерії оцінювання результатів навчання: Контролінг, сутність та характеристика його об’єктів. Організація та інструментарій контролінгу у бізнес-структурах. Контролінг інвестиційно-інноваційних проектів. Система контролінгу та її роль при прийнятті управлінських рішень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Брітченко І. Г. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. 2. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів [текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К. : «ЦУЛ», 2013. – 304 с. 3. Financial management and control - general rules Skopje, December 2010. – 167 p. 4. Handbook of Financial Econometrics and Statistics Editors: Lee, Cheng-Few, Lee, John C. (Eds.) Springer, New York Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, USA Center for PBBEF Research, North Brunswick, USA, 2015, 596 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).