Управління ризиками інноваційної діяльності

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., доц. Вікторія Харчук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою даної дисципліни є оволодіння шляхами розв'язку проблемних питань забезпечення управління ризиками, що виникають у інноваційної діяльності, новітніми знаннями з питань інструментарію управління ризиками та набуття практичних вмінь і навичок щодо розробки системи ризик-менеджменту з метою оптимізації рівня ризику в процесі інноваційної діяльності підприємства.
Завдання: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію в умовах невизначеності, залучати традиційні та нові альтернативні джерела фінансування інноваційних процесів; ФСК1.5. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій.
Результати навчання: ПРН4. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; ПРН11. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; ПРН14. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); ПРН17. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Статистика Кореквізит: Фінансовий менеджмент, Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ризик менеджмент в інноваційній діяльності» ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері фінансового ризик-менеджменту, а саме: теоретичні та організаційні проблеми, що виникають в процесі здійснення управління ризиками інноваційної діяльності:системний підхід – концепція підприємства як єдиного цілого; перелік ризикоутворювальних факторів та методи їхнього аналізування; поняття інноваційного ризику та його характеристики (суб’єкти та об’єкти ризику; джерела ризику, функції, наслідки впливу); види ризиків, які виникають в процесі розроблення та комерціалізації нововведень; якісні та кількісні методи оцінювання інноваційних ризиків; підходи до побудови ризик-менеджменту в умовах здійснення інноваційної діяльності; методи реагування на інноваційні ризики. Підготовлений фахівець повинен вміти: ідентифікувати ризикоутворювальні фактори та відповідні їм інноваційні ризики; кількісно оцінювати рівень інноваційних ризиків; формувати карту інноваційних ризиків підприємства; розробляти стратегію ризик-менеджменту на засадах врахування альтернативних сценаріїв розвитку ризикового явища; виконувати функції ризик-менеджера.
Опис: Теоретичні основи та прикладні аспекти управління ризиками в інноваційній діяльності. Суть, значення та напрями інноваційної діяльності. Розвиток та становлення ризик-менеджменту у економічній науці. Сутність та природа інноваційного ризику. Оцінювання інноваційного ризику. Аналізування інноваційного ризику якісним способом. Аналізування інноваційного ризику кількісним способом. Статистичний метод. Метод аналізу доцільності витрат. Метод експертних оцінок. Аналітичний метод. Метод використання аналогій. Фінансові індикатори кількісного аналізування ризиків. Оцінка ризиків інноваційної діяльності на основі кластерного аналізу. Оцінювання ризику на основі VAR-аналізу. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Основні принципи ризик-менеджменту. Зовнішні способи мінімізації ризику. Страхування ризику. Диверсифікація. Розподіл ризику. Злиття та об’єднання підприємств. Внутрішні способи мінімізації ризику. Оцінювання ефективності методів мінімізації ризиків інноваційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Екзамен (70 балів) 50 балів письмова компонента та 20 балів усна компонента. Поточний контроль 30 балів: • за виконання і захист лабораторних робіт (ЛР) (ЛР№1 – 5 балів, ЛР№2 – 8балів, ЛР№3 – 7 балів) – 20 балів; • виконання ситуаційних вправ, кейсів - 5 балів, участь у дискусіях – 5 балів, разом – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=382. 2. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування : [Монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 240 с. 3. Харчук В.Ю. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту: [Монографія] / Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук. - Львів: ЗУКЦ, 2013. – 216с. 4. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності” для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” спеціалізації 073.10 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання / Укл. В.Ю. Харчук,– Львів: Самвидав, 2017 – 12с. 5. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності. Методичні вказівки для контрольної та самостійної роботи студентів з дисципліни „Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності” для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» напрямку підготовки – „Специфічні категорії” усіх форм навчання / Укл. В.Ю. Харчук. – Львів: Самвидав, 2017 – 24с. 6. Харчук, В.Ю., 2021. Формування та використання систем гармонійного розвитку в умовах глобалізації бізнесу: теоретико-концептуальні засади та інструментарій моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 7.Terje Aven, Shital Thekdi, 2020. Enterprise Risk Management: Advances on its Foundation and Practice. Taylor and Francis. ISBN9780429756757. 8. Hampton, John J., 2019, Fundamentals of Enterprise Risk Management: How top companies assess risk, manage exposure, and seize opportunity (2 nd ed), New York, USA: American Management Association. 9. Lu H, Liu X, Falkenberg L. (2022) Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Risk Management Practices. Business & Society. 61(2):496-534. doi:10.1177/0007650320928981. 10. Bailey, C. (2022) ‘The Relationship Between Chief Risk Officer Expertise, ERM Quality, and Firm Performance’, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 37(1), pp. 205–228. doi: 10.1177/0148558X19850424. 11. Chapm an, C.B. an d Ward, S.C. (2020) Project Risk Management: Processes, Techniques an d In sights. Second Edition. Chichester: Joh n Wiley & Son s Ltd.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління ризиками інноваційної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., доц. Вікторія Харчук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою даної дисципліни є оволодіння шляхами розв'язку проблемних питань забезпечення управління ризиками, що виникають у інноваційної діяльності, новітніми знаннями з питань інструментарію управління ризиками та набуття практичних вмінь і навичок щодо розробки системи ризик-менеджменту з метою оптимізації рівня ризику в процесі інноваційної діяльності підприємства.
Завдання: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію в умовах невизначеності, залучати традиційні та нові альтернативні джерела фінансування інноваційних процесів; ФСК1.5. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій.
Результати навчання: ПРН4. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; ПРН11. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; ПРН14. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); ПРН17. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Статистика Кореквізит: Фінансовий менеджмент, Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ризик менеджмент в інноваційній діяльності» ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері фінансового ризик-менеджменту, а саме: теоретичні та організаційні проблеми, що виникають в процесі здійснення управління ризиками інноваційної діяльності:системний підхід – концепція підприємства як єдиного цілого; перелік ризикоутворювальних факторів та методи їхнього аналізування; поняття інноваційного ризику та його характеристики (суб’єкти та об’єкти ризику; джерела ризику, функції, наслідки впливу); види ризиків, які виникають в процесі розроблення та комерціалізації нововведень; якісні та кількісні методи оцінювання інноваційних ризиків; підходи до побудови ризик-менеджменту в умовах здійснення інноваційної діяльності; методи реагування на інноваційні ризики. Підготовлений фахівець повинен вміти: ідентифікувати ризикоутворювальні фактори та відповідні їм інноваційні ризики; кількісно оцінювати рівень інноваційних ризиків; формувати карту інноваційних ризиків підприємства; розробляти стратегію ризик-менеджменту на засадах врахування альтернативних сценаріїв розвитку ризикового явища; виконувати функції ризик-менеджера.
Опис: Теоретичні основи та прикладні аспекти управління ризиками в інноваційній діяльності. Суть, значення та напрями інноваційної діяльності. Розвиток та становлення ризик-менеджменту у економічній науці. Сутність та природа інноваційного ризику. Оцінювання інноваційного ризику. Аналізування інноваційного ризику якісним способом. Аналізування інноваційного ризику кількісним способом. Статистичний метод. Метод аналізу доцільності витрат. Метод експертних оцінок. Аналітичний метод. Метод використання аналогій. Фінансові індикатори кількісного аналізування ризиків. Оцінка ризиків інноваційної діяльності на основі кластерного аналізу. Оцінювання ризику на основі VAR-аналізу. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Основні принципи ризик-менеджменту. Зовнішні способи мінімізації ризику. Страхування ризику. Диверсифікація. Розподіл ризику. Злиття та об’єднання підприємств. Внутрішні способи мінімізації ризику. Оцінювання ефективності методів мінімізації ризиків інноваційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Екзамен (70 балів) 50 балів письмова компонента та 20 балів усна компонента. Поточний контроль 30 балів: • за виконання і захист лабораторних робіт (ЛР) (ЛР№1 – 5 балів, ЛР№2 – 8балів, ЛР№3 – 7 балів) – 20 балів; • виконання ситуаційних вправ, кейсів - 5 балів, участь у дискусіях – 5 балів, разом – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=382. 2. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування : [Монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 240 с. 3. Харчук В.Ю. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту: [Монографія] / Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук. - Львів: ЗУКЦ, 2013. – 216с. 4. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності” для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” спеціалізації 073.10 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання / Укл. В.Ю. Харчук,– Львів: Самвидав, 2017 – 12с. 5. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності. Методичні вказівки для контрольної та самостійної роботи студентів з дисципліни „Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності” для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» напрямку підготовки – „Специфічні категорії” усіх форм навчання / Укл. В.Ю. Харчук. – Львів: Самвидав, 2017 – 24с. 6. Харчук, В.Ю., 2021. Формування та використання систем гармонійного розвитку в умовах глобалізації бізнесу: теоретико-концептуальні засади та інструментарій моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 7.Terje Aven, Shital Thekdi, 2020. Enterprise Risk Management: Advances on its Foundation and Practice. Taylor and Francis. ISBN9780429756757. 8. Hampton, John J., 2019, Fundamentals of Enterprise Risk Management: How top companies assess risk, manage exposure, and seize opportunity (2 nd ed), New York, USA: American Management Association. 9. Lu H, Liu X, Falkenberg L. (2022) Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Risk Management Practices. Business & Society. 61(2):496-534. doi:10.1177/0007650320928981. 10. Bailey, C. (2022) ‘The Relationship Between Chief Risk Officer Expertise, ERM Quality, and Firm Performance’, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 37(1), pp. 205–228. doi: 10.1177/0148558X19850424. 11. Chapm an, C.B. an d Ward, S.C. (2020) Project Risk Management: Processes, Techniques an d In sights. Second Edition. Chichester: Joh n Wiley & Son s Ltd.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).