Корпоративна аналітика

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.018
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надання системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств; формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.
Завдання: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог загальні компетентності: ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК13. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; СК14. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах систем корпоративної аналітики, їх взаємозв’язку з інформаційною системою підприємства, системою виробництва і постачання продукції 2. Володіти системою корпоративної аналітики, методами обліку товарно-матеріальних запасів, капіталу, витрат і доходів тощо 3. Застосовувати методи аналізу фінансово-економічного стану підприємства та ефективності використання його фінансових ресурсів. 4. Володіти системою статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами, методами системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів для обґрунтування, розроблення і підтримки управлінських рішень за потребами об’єктів управління. 5. Проводити розрахунки за основними видами операцій підприємства, використовувати методи корпоративної аналітики для планування 6. Здійснювати оцінку фінансового стану підприємств; аналізувати та оцінювати соціальні та економічні явища і процеси з метою обґрунтування й підтримки управлінських рішень у відповідності з потребами об’єктів управління.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Розвиток бізнес-структур Адміністрування міжнародних бізнес-структур Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Система корпоративної аналітики фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності бізнес-структур. Статистичне забезпечення управління та його інформаційна база. Сутність управління корпоративною аналітикою. Статистика діяльності бізнес-структур. Економетричні моделі та їх особливості. Виробнича функція Кобба-Дугласа, модель попиту і пропозиції, модель Кейнса.
Опис: Система корпоративної аналітики фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності бізнес-структур. Статистичне забезпечення управління та його інформаційна база. Сутність управління корпоративною аналітикою. Статистика діяльності бізнес-структур. Економетричні моделі та їх особливості. Виробнича функція Кобба-Дугласа, модель попиту і пропозиції, модель Кейнса.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%), з них: - 20% - виконання та захист лабораторних робіт з оформленням звітів; - 10% - робота у ВНС, підготовка та захист реферату. Підсумковий контроль (70%), з них: - тестування – письмові завдання (50%); - усна відповідь (20%).
Критерії оцінювання результатів навчання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика. – Львів, „Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с. 2. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 430 с. 3. Handbook of Financial Econometrics and Statistics Editors: Lee, Cheng-Few, Lee, John C. (Eds.) Springer, New York Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, USA Center for PBBEF Research, North Brunswick, USA, 2015, 596 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Корпоративна аналітика (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни Надання системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств; формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.
Завдання: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог загальні компетентності: ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; СК13. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; СК14. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу.
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: загальні: 1. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 2. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 3. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; 4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 5. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; 6. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; 7. Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів; 8. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу; 9. Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 2. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 3. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 4. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 5. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 6. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Розвиток бізнес-структур Адміністрування міжнародних бізнес-структур Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Система корпоративної аналітики фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності бізнес-структур. Статистичне забезпечення управління та його інформаційна база. Сутність управління корпоративною аналітикою. Статистика діяльності бізнес-структур. Економетричні моделі та їх особливості. Виробнича функція Кобба-Дугласа, модель попиту і пропозиції, модель Кейнса.
Опис: Система корпоративної аналітики фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності бізнес-структур. Статистичне забезпечення управління та його інформаційна база. Сутність управління корпоративною аналітикою. Статистика діяльності бізнес-структур. Економетричні моделі та їх особливості. Виробнича функція Кобба-Дугласа, модель попиту і пропозиції, модель Кейнса.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%): виконання та захист курсового проекту (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика. – Львів, „Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с. 2. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 430 с. 3. Handbook of Financial Econometrics and Statistics Editors: Lee, Cheng-Few, Lee, John C. (Eds.) Springer, New York Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, USA Center for PBBEF Research, North Brunswick, USA, 2015, 596 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).