Адміністрування міжнародних бізнес-структур

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.016
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Це підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми щодо упорядкування документально-інформаційних потоків, скорочення часового періоду ухвалення управлінських рішень та підвищення рівня ефективності цілеспрямованого впливу керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління у міжнародних бізнес-структурах.
Завдання: загальні: ІНТ Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові: СК 1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК 6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми СК 7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК 9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; ФСК 1 Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; ФСК 2 Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; ФСК 3 Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на діяльність бізнес-структур; ФСК 6 Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі; ФСК 8 Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу; ФСК 9 Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу. ФСК 10 Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу. ФСК 11 Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур.
Результати навчання: Результати навчання УМ 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; УМ 9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;. УМ 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). КОМ2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. Методи навчання і викладання Словесні, наочні, практичні. Лекційні та лабораторні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Методи оцінювання досягнення результатів навчання Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: усне опитування на початку занять; поточне тестування у ВНС; оцінювання активності студента під час лабораторних занять, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей; оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень під час захисту лабораторних робіт. Екзамен: тестування, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Економіка та упралінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу Супутні і наступні: Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі, Корпоративна аналітика
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна "Адміністрування міжнародних бізнес-структур" орієнтована на вивчення системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів, а також на розвиток умінь та навичок підвищення рівня ефективності цілеспрямованого впливу керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління у міжнародних бізнес-структурах.
Опис: Сутність, складові, роль та значення адміністрування в управлінні міжнародними бізнес-структурами. Фактори побудови і використання систем адміністрування в управлінні міжнародними бізнес-структурами та їх вплив на оцінювання середовища міжнародних бізнес-струкур. Сутність та значення плануваня в умовах адміністрування міжародних бізнес-структур Сутність та значення адміністрування в організуванні діяльності міжнародних бізнес-структур. Сутність та значення адміністрування в мотивуванні персоналу міжнародних бізнес-структур. Сутність та значення адміністрування в контролюванні та регулюванні діяльності міжнародних бізнес-структур. Адміністративні методи управління та адміністрування управлінських рішень міжнародних бізнес-структур. Сучасні технології для адміністрування міжнародних бізнес-структур.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): лабораторні заняття (30%) . підсумковий контроль – іспит (70%): письмово-усна форма (50% - письмова; 20% - усна).
Критерії оцінювання результатів навчання: • за виконання і захист лабораторних робіт (3 роботи по 10 балів) – 30 балів; • за виконання контрольного заходу (екзаменаційного завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента (чотири запитання по 5 балів). Підсумкова семестрова оцінка за вивчення дисципліни виставляється за результатами поточного і екзаменаційного контролю за 100-бальною шкалою з переведенням у національну шкалу: • • 88-100 балів –“відмінно”; • • 71-87 балів – “добре”; • • 50-70 балів – “задовільно”; • • 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Бакуменко В.Д. Основи адміністративного менеджменту / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова. Навч. посібн.- К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 2. Воронкова В.Г. Регіонально-адміністративний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 352 с. 3. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська - Львів: Растр-7, 2019. – 202 с. 4. Кузьмін О.Є. Міжнародний менеджмент: практикум / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, Л.П. Сай, Н.І. Кара. Навч. посібник. – Львів: «Растр-7», 2013. – 192 с. 5. Системи адміністрування в управлінні підприємствами: побудова та застосування з урахуванням євроінтеграційних процесів: [монографія]/ В.В. Овчарук. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 276с. 6. Transformation of economy, finance and management in modern conditions: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 664 p. 7. Навчально-методичне забезпечення по дисципліні знаходиться: режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10620
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Адміністрування міжнародних бізнес-структур (курсовий проект)

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Це підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми щодо упорядкування документально-інформаційних потоків, скорочення часового періоду ухвалення управлінських рішень та підвищення рівня ефективності цілеспрямованого впливу керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління у міжнародних бізнес-структурах.
Завдання: У результаті вивчення модуля студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: загальні: 1. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 2. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 3. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; 4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 5. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; 6. Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; 7. Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів; 8. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу; 9. Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.системи управління діяльністю бізнес-структур.
Результати навчання: Результати навчання 1. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 2. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 3. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 4. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 5. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 6. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).Методи навчання і викладання. Методи навчання і викладання Словесні, наочні, практичні. Інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Методи оцінювання досягнення результатів навчання Поточний контроль. Методи оцінювання знань: усне опитування за результатами виконаного курсового проекту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Економіка та упралінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу Супутні і наступні: Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі, Корпоративна аналітика
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект "Адміністрування міжнародних бізнес-структур" орієнтований на вивчення системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів, а також на розвиток умінь та навичок підвищення рівня ефективності цілеспрямованого впливу керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління у міжнародних бізнес-структурах.
Опис: Сутність, складові, роль та значення адміністрування в управлінні міжнародними бізнес-структурами. Фактори побудови і використання систем адміністрування в управлінні міжнародними бізнес-структурами та їх вплив на оцінювання середовища міжнародних бізнес-струкур. Сутність та значення плануваня в умовах адміністрування міжародних бізнес-структур Сутність та значення адміністрування в організуванні діяльності міжнародних бізнес-структур. Сутність та значення адміністрування в мотивуванні персоналу міжнародних бізнес-структур. Сутність та значення адміністрування в контролюванні та регулюванні діяльності міжнародних бізнес-структур. Адміністративні методи управління та адміністрування управлінських рішень міжнародних бізнес-структур. Сучасні технології для адміністрування міжнародних бізнес-структур.
Методи та критерії оцінювання: ? поточний контроль (100%): виконання та захист курсового проекту (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумкова семестрова оцінка за вивчення дисципліни виставляється за результатами поточного і екзаменаційного контролю за 100-бальною шкалою з переведенням у національну шкалу: • • 88-100 балів –“відмінно”; • • 71-87 балів – “добре”; • • 50-70 балів – “задовільно”; • • 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Бакуменко В.Д. Основи адміністративного менеджменту / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова. Навч. посібн.- К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 2. Воронкова В.Г. Регіонально-адміністративний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 352 с. 3. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська - Львів: Растр-7, 2019. – 202 с. 4. Кузьмін О.Є. Міжнародний менеджмент: практикум / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, Л.П. Сай, Н.І. Кара. Навч. посібник. – Львів: «Растр-7», 2013. – 192 с. 5. Системи адміністрування в управлінні підприємствами: побудова та застосування з урахуванням євроінтеграційних процесів: [монографія]/ В.В. Овчарук. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 276с. 6. Transformation of economy, finance and management in modern conditions: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 664 p. 7. Навчально-методичне забезпечення по дисципліні знаходиться: режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10620
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).