Креативний менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., проф. Георгіаді Н.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – формування креативного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних завдань, набуття знань і навичок в галузі розвитку креативного середовища і створення креативної організації.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. загальних: ЗК1 - здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК3 - навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК7 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу фахових: СК1 - Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК4 - Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК9 - Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; фахових компетентностей професійного спрямування: ФСК1 - Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур; ФСК4 -Уміння ефективно застосовувати глибокі знання із фінансово-економічної статистики для адміністрування бізнес-структур; ФСК7 - Здатність продемонструвати уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості створення підприємств, організування основних бізнес-процесів; ФСК8 - Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу; ФСК9 - Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу. ФСК12 - Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Результати навчання: - розуміння сутності креативної діяльності та її ролі у реалізації цілей підприємства; - володіння методами активізування креативності, а також способами аналізування задатків працівників підприємства до креативності; - уміння застосовувати алгоритми управління креативною діяльністю, моделі оцінювання рівня креативного потенціалу і креативного розвитку організацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: «Інтелектуальна власність бізнес-структур»; «Фінансовий менеджмент» - кореквізити: «Розвиток бізнес-структур»; «Комунікаційний менеджмент».
Короткий зміст навчальної програми: Креативний менеджмент як наука, навчальна дисципліна, вид діяльності. Поняття творчості і креативності. Мислення: сутність, функції, форми, види. Процес мислення. Поняття особистості. Теорії особистості. Самореалізація особистості. Евристика як наука. Евристичні методи. Система креативного менеджменту: сутність і складові. Види і функції систем креативного менеджменту. Розвиток системи креативного менеджменту. Принципи формування системи креативного менеджменту. Креативний потенціал підприємства. Характеристики і форми вияву креативної діяльності. Поняття суб'єктів креативної діяльності. Потреби суб'єктів креативної діяльності. Техніки латерального мислення.
Опис: Сутність креативного менеджменту. Природа і процес людського мислення. Поняття та теорії особистості. Евристика як наука. Система креативного менеджменту підприємства. Креативний потенціал підприємства. Суб'єкти креативної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – 30%: розв’язування ситуаційних вправ, тестування, усне опитування. – підсумковий контроль (70%) – здача індивідуального завдання і усна відповідь.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: • виконання індивідуального завдання - 50 балів; • виконання контрольних тестів за темами курсу у ВНС – 40 балів; • усне опитування – 10 балів. Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 220с. 2. Божидарнік Т. В., Василик Н. М. Креативний менеджмент : навч. Посібник. Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2014. 498 с. 3. Георгіаді Н. Г., Русин-Гриник Р. Р., Стояновський А. Р., Кайдрович Х. І., Хмиз М. В., Тиркало Ю. Є. Вплив інноваційного розвитку на конкурентоспроможність підприємницьких структур // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 6 (50), т. 1. – С. 50–57. 4. Креативний менеджмент: Навчальний посібник / Л. Є. Довгань, Н. І. Ситник. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 248 с. 5. Креативний менеджмент: навч. Посібник) / О.Є.Кузьмін, В.Князь, І.В.Литвин, Д.К.Зінкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 124 с. 6. Креативна економіка та менеджмент : навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г. В. Назарова, Ю. В. Сотнікова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 160 с. 7. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент : навчальний посібник . –Рівне : НУВГП, 2011.– 211c. 8. Самокиш О. В. Креативний менеджмент : навч. Посіб. / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с. 9. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. Посіб. – К.: центр учбової літератури, 2012. – 224с. 10. Bilton C. Management and creativity: From creative industries to creative management. – Blackwell Publishing, 2007. 11. Bilton С. Handbook of Management and Creativity. Edited by Chris Bilton, Stephen Cummings. Edward Elgar Publishing, 2014. 12. Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration Hardcover – April 8, 2014 13. Heorhiadi N. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).