Управління інноваційним розвитком організації

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.E.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н.,доцент Дуляба Наталія Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надання студентам знань та практичних навичок щодо теоретичних засад забезпечення інноваційного розвитку бізнес-структур, методичних підходів до дослідження та управління інноваційним розвитком бізнес-структур в сучасних умовах та з врахуванням динамічних змін зовнішнього середовища
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог загальних: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) ; ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вміти управляти стійким розвитком підприємства. СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; СК5. Здатність до управління організацією та її розвитком. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. ФСК2. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; ФСК8. Здатність застосування знань та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач із оцінювання ефективності бізнесу; ФСК9. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері адміністрування бізнесу. ФСК11. Уміння розробляти системи управління діяльністю бізнес-структур. ФСК12.Уміння здійснювати управління витратами в діяльності бізнес-структур на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування.
Результати навчання: Володіти поглибленими знаннями теоретичних аспектів розвитку та управління розвитком бізнес-структур. 2. Усвідомлювати місце управління розвитком у загальній системі управління бізнес-структур. 3. Вміти формувати альтернативи розвитку різних бізнес-струткур. 4. здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 5. Здатність до управління організацією та її розвитком; 6. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: проектний менеджмент, стратегічний менеджмент, економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу; Кореквізити: адміністрування міжнародних бізнес-структур, корпоративна аналітика.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаються теоретичні аспекти розвитку бізнес-структур та управління ним; особливості діагностики бізнес-структур з використанням сучасних діагностичних методик; досліджувати стан та розвиток потенціалу бізнес-структур, вартість бізнесу та розвиток персоналу, як важливої складової забезпечення розвитку бізнесу. В ході вивчення курсу студенти мають змогу оволодіти методиками прийняття оптимальних управлінських рішень з розвитку бізнес-структур в умовах невизначеності та конфлікту, визначати напрями забезпечення стійкого розвитку бізнес-структур на основі виявлених резервів.
Опис: Інноваційний розвиток бізнес-структур: зміст, сучасні концепції та передумови. Поняття і сучасні концепції управління інноваційним розвитком бізнес-структур. Форми і типи інноваційного розвитку бізнес-структур, умови їх застосування. Діагностика інноваційного розвитку бізнес-структур. Потенціал інноваційного розвитку бізнесу. Типи та вили інновацій. Управлінські інновації в бізнесі. Методичні підходи до визначення напрямів інноваційного розвитку бізнес-структур.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): виконання та захист письмових звітів з лабораторних робіт, робота у ВНС, виконання індивідуального завдання; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Критерії оцінювання результатів навчання: За виконання і захист лабораторних робіт (5 робіт по 6 балів) – 30 балів; • за виконання контрольного заходу (екзаменаційного завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: За виконання і захист лабораторних робіт (5 робіт по 6 балів) – 30 балів; • за виконання контрольного заходу (екзаменаційного завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента). • Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, механизмы, модели: монография / Е. Н. Гончаренко. – Одесса: Атлант, 2014. – 382 с. 2. Касьянова Н.В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: монографія / Н. В. Касьянова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк: Купріянов В. С., 2011. – 375 с. 3. Тимофеєв В.М. Управління розвитком підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец. / В.М. Тимофеєв, Г.С. Черноіванова; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: Скорпіон, 2009. – 135 с. 4. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович ; Національний ун–т "Львівська політехніка". – Л. : Вид–во Львів. політехніки, 2015. – 500 с. 5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл.В.С.Автономова. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).