Комунікаційний менеджмент

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Гнилянська Леся Йосифівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: полягає в наданні студентам знань щодо теоретичних, нормативно-правових засад організації, планування, впровадження, функціонування комунікацій, управління ними; ресурсного забезпечення, переваг, форм та ризиків.
Завдання: 1. здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері формування та управління комунікаціями; 2. здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення основ функціонування комунікаційного менеджменту; 3. здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння широкого спектру операцій, форм та видів комунікацій, зокрема і в умовах міжнародних глобалізаційних процесів; 4. інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері комунікаційного менеджменту; 5. визначити необхідні до застосування форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес партнерів.
Результати навчання: 1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 2. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 3. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 4. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 5. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 6. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: менеджмент - Кореквізит:міжнародний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи комунікаційної діяльності. Комунікаційна діяльність як фактор ефективного розвитку підприємства. Управління комунікаціями. Аналізування та економічне оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Планування та організування комунікацій на підприємствах.Мотивування працівників, контролювання та регулювання комунікацій на підприємстві. Методико-прикладний інструментарій комунікаційного менеджменту. Сутність та особливості ризиків в комунікаційній діяльності підприємств. Методи комунікаційного менеджменту та механізм їхнього трансформування в управлінські рішення. Методи оптимізації управлінських рішень у системі комунікаційного менеджменту
Опис: Тема 1. Теоретичні основи комунікаційної діяльності. Економічна сутність та класифікація комунікацій. Зміст, функції та завдання комунікаційної діяльності. Структура комунікаційного ринку. Тема 2. Комунікаційна діяльність як фактор ефективного розвитку підприємства Характеристика комунікаційної діяльності підприємства; Сутність та засади здійснення комунікаційної діяльності; Напрямки розвитку комунікаційної діяльності; Заходи щодо стимулювання комунікаційної діяльності; Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення комунікаційної діяльності; Державне регулюваннякомунікаційної діяльності Тема 3. Управління комунікаціями. Сутність та класифікація комунікаційних проектів. Система управління проектами на підприємстві. Аналіз ефективності комунікаційних проектів. Джерела формування комунікаційних ресурсів. Тема 4. Економічне оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Аналізування та економічне оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Тема 5. Методи економічного оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Методи економічного оцінювання систем комунікаційного менеджменту. Тема 6. Планування та організування комунікацій на підприємствах. Планування та організування комунікацій на підприємствах. Тема 7. Мотивування працівників, контролювання та регулювання комунікацій на підприємстві. Принципи та методи мотивування працівників СК. Форми і системи мотивування працівників СК. Механізми забезпечення контролювання і регулювання в системі комунікаційного менеджменту. Тема 8. Принципи та показники планування. Особливості організування СК під час інформаційних потоків на підприємстві. Тема 9. Принципи та методи мотивування працівників СК. Форми і системи мотивування працівників СК. Механізми забезпечення контролювання і регулювання в системі комунікаційного менеджменту. Тема 10. Методико-прикладний інструментарій комунікаційного менеджменту. Методичні рекомендації з оцінювання рівня комунікаційного розвитку підприємства; методичні рекомендації з оцінювання потенціалу підприємства; методичні рекомендації з оцінювання ефективності комунікаційного процесу підприємства; методичні рекомендації з оцінювання рівня інформаційного забезпечення суб’єктів управління комунікаційною діяльністю; методичні рекомендації з оцінювання раціональності управлінських рішень в системі комунікаційного менеджменту; методичні рекомендації з формування технології інформаційного забезпечення суб’єктів управління комунікаціями; методичні рекомендації з оцінювання ефективності активізування комунікаційної діяльності підприємств Тема 11. Сутність та особливості ризиків в комунікаційній діяльності підприємств Сутність та особливості ризиків підприємства. Характеристика методичного інструментарію оцінювання ризику. Модель оцінювання ризиків комунікаційної діяльності. Тема 12. Управлінські ріщення в системі комунікаційного менеджменту Управлінські ріщення в системі комунікаційного менеджменту Тема 13. Методи комунікаційного менеджменту Методи комунікаційного менеджменту та механізм їхнього трансформування в управлінські рішення. Види та характеристики управлінських рішень у системі комунікаційного менеджменту Тема 14. Методи оптимізації управлінських рішень у системі комунікаційного менеджменту Методи оптимізації управлінських рішень у системі комунікаційного менеджменту
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» проводиться за такими формами: а) під час практичних занять: - опитування або тестування знань студентів з теоретичного матеріалу; - оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; б) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання (індивідуальних завдань): - оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; - обговорення матеріалів досліджень під час занять; - обговорення матеріалів доповідей з поставленого проблемного питання, проведення дискусій, підведення резюме з даного питання під час практичного заняття.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Босак А.О. Метод оцінювання ефективності системи комунікацій підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна № 719. Економічна серія. Харків: Національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006. – С.49-56. Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств:монографія/ Н.О.Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 328с. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2012. — 345 с. Монастирська Г.В. Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні/ Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. — Ч. 2. — К. : КНЕУ, 2014. — С.385-395.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).