Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Дуляба Н.І., к.е.н., доцент Лакіза В. В., к.е.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Встановлення фактичної відповідності рівня їх освітньо-професійної та практичної підготовки, набутих компетентностей вимогам стандартів освітньої діяльності та освітніх програм
Завдання: ЗК.5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Результати навчання: РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. УМ 1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АіВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і ефективне застосування накопиченого практичного досвіду, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит:економетрика у міжнародному бізнесі, міжнародна венчурна діяльність, міжнародний стратегічний менеджмент, соціальна відповідальність. - кореквізит: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, виконання магістерської кваліфікаційної роботи..
Короткий зміст навчальної програми: Захист магістерської квпліфікаційної роботи відбувається згідно зі встановленим графіком захистів. Захист виконаної магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії шляхом: а) подання студентом МКР (до роботи додаються рецензія, відгук і висновок керівника); б) презентування студентом графічних листів за темою роботи; в) відповіді студента на запитання членів екзаменаційної комісії та на зауваження, вказані у рецензії. Орієнтовний обсяг пояснювальної записки МКР становить 57-63 друк. сторінок або 59–65 рукописних сторінок. Структура роботи (аналітична, дослідницька та рекомендаційна частини). Всебічне оцінювання законодавчої та нормативно-правової бази, наукових і навчально-методичних літературних джерел щодо досліджуваного явища (процесу) за вибраною темою. Аналізування об’єкта дослідження (організації, підприємства) і його: виробничо-господарської діяльності (основні економічні показники, географія збуту тощо); адміністративної діяльності (для спеціалізації «Бізнес-адміністрування») організації (підприємства) на актуальний момент часу. Аналізування предмету дослідження (за темою МКР) на актуальний момент часу. Дослідження тенденцій розвитку виробничо-господарської та адміністративної діяльності організації (підприємства) (за темою МКР). Дослідження тенденцій розвитку предмету дослідження (явище, процес, механізм тощо) організації (підприємства). Розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень (формування заходів) щодо вирішення наявних проблем за вибраною темою, на основі комплексного оцінювання та аналізування їх причин. Теоретичне та аналітичне обґрунтування пропонованих заходів за вибраною темою та визначення їх впливу на показники економічного зростання бізнес-структур. 3. Економічне обґрунтування Розробка комплексного заходу (може поєднувати 2-3 заходи), у межах вибраної теми, для досягнення вказаного в індивідуальному завданні стратегічного показника та вирішення проблем (однієї чи декількох) за темою.. Дослідження та удосконалення явища (процесу, систему тощо) за допомогою розроблених (пропонованих) заходів (комплексного заходу), у межах теми кваліфікаційної роботи. Розрахунок стратегічних показників діяльності підприємства. Розрахунок умовно-змінних, умовно-постійних витрат та економії на витратах за рахунок впровадження розроблених заходів. Розробка рекомендацій щодо досягнення стратегічного показника у межах вибраної теми за допомогою розроблених заходів.
Опис: Засідання ЕК із захисту кваліфікаційних робіт мають відкритий характер. У засіданнях ЕК можуть брати участь керівники робіт, викладачі кафедр, запрошенні, бажаючі. Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи Здобувачу ВО надають до 15 хвилин. Після доповіді Здобувач відповідає на запитання членів ЕК. За дозволом голови ЕК питання можуть ставити всі присутні на захисті. Після цього секретар ЕК оголошує відгук керівника та оцінку рецензента. Після відповіді Здобувача ВО на зауваження, викладені у відгуках та рецензії, захист закінчується.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: оцінювання змісту та представлення магістерської кваліфікаційної роботи на відповідність індивідуальному завданню; відгуку керівника, відгуку рецензента
Критерії оцінювання результатів навчання: Здобувача вищої освіти (ВО) допускають до захисту кваліфікаційної роботи, якщо він успішно завершив теоретичний курс навчання, пройшов усі види практик, передбачених навчальним планом; його кваліфікаційна робота пройшла нормоконтроль та перевірку на академічний плагіат; подав секретарю ЕК не пізніше одного дня до передбачуваного графіком навчального процесу початку роботи ЕК перевірену роботу з усіма необхідними документами передбачені у Положенні про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи Здобувача ВО відбувається за національною шкалою із переведенням у 100-бальну шкалу. Оцінка за національною шкалою та 100 шкалою відповідно: Відмінно – 94 бали Добре – 80 балів Задовільно – 60 балів Незадовільно - –
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (спеціальність 056 "Міжнародні економічні відносини", спеціалізація 056.1 "Міжнародна економіка") та галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізації 073.5 "Управління інноваційною діяльністю", 073.6 "Бізнес-адміністрування") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2018. – 50 с. 2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – Київ.: „Академвидав”, 2003. – 416 с. 3.Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 131с. 4.Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред.. Л.Г. Мельника, C. M. Ілляшенка. І.М. Сотник. – Суми: ВТД “Унiверситетська книга”, 2008. – 896 с 5.Податковий кодекс України N 2755-VI від 2.12.2010 р. (з відповідними змінами і доповненнями). 6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс“. 8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати“. 9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35)