Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.013
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: К.е.н., доц. Дуляба Н.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою проходження практики та виконання звіту з практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань; формування практичних навичок оцінювання та аналізування стану і динаміки розвитку об’єкта дослідження; формування навичок коректного формулювання висновків та пропозицій щодо покращання стану та діяльності об’єкта дослідження.
Завдання: ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) ; СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; ФСК2. Поглиблені знання вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення діяльності бізнес-структур різного виду та профілю; ФСК6. Здатність продемонструвати знання кон'юнктури світових ринків, управління конкурентоспроможністю бізнес-структур у сучасному економічному середовищі; ФСК10.Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління адміністрування бізнесу
Результати навчання: знати теоретичні та організаційні основи здійснення інноваційної діяльності підприємства; знати загальні властивості інформаційних систем різних видів; знати методи формування документів та звітів за допомогою систем документообігу; вміти організувати ефективне функціонування інноваційних підприємства; вміти оцінювати рівень ефективності інноваційного підприємства. Проходження практики передбачає формування таких програмних результатів навчання: УМ8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; УМ 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); КОМ2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АіВ2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегічний менеджмент Економіка та оподаткування інноваційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Виконання та захист звіту як етап на шляху до здобуття освітнього рівня "Маґістр" спрямований на опанування і закріплення студентом практичних навичок щодо: • ретельного вивчення стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на аналізуванні особливостей управління та адміністрування його сфер діяльності, процесів, продуктів, проектів тощо; • оцінювання та аналізування основних фінансово-економічних показників, що характеризують діяльність об’єкта дослідження; • розроблення та прийняття конкретних правильних управлінських рішень (формування заходів) щодо виявлення та вирішення проблем у сфері виробничо-господарської та інноваційної діяльності об’єкта дослідження; • теоретичного та за можливості – аналітичного обґрунтування пропозицій; • коректного оформлення, грамотного презентування і захисту звіту.
Опис: Характеристика організації, яка визначена об’єктом магістерської кваліфікаційної роботи. Види діяльності підприємства, особливості виробничо-господарської діяльності, внутрішні та зовнішньоекономічні зв’язки. Економіка виробничо-господарської діяльності (показники, тенденції, проблеми, недоліки тощо).Науково-інноваційна діяльність в організації. Інноваційна діяльність організації.
Методи та критерії оцінювання: оцінювання звіту відповідно до визначених завдань (90%), захист звіту (відповіді на питання керівника практики) (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів проводиться за результатами виконання звіту з практики та його захисту у вигляді усного опитування.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Босак А.О., Чапран С.П. Інформаційно-управлінські системи в інноваційній діяльності: Конспект лекцій для студентів спеціалізації 073.5 "Управління інноваційною діяльністю". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – 98 с. 2. Батюк А.Є. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник / Батюк А.Є., Двуліт З.П., Обельовська К.М., Огородник І.М., Фабрі Л.П. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2004. – 520 с. 3. Дуляба Н. І., Далик В. П., Когут У. І. Особливості адміністрування бюджетного процесу на підприємствах сфери ЗЕД [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – №10.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).