Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Бізнес-адміністрування
Код дисципліни: 7.073.09.O.014
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., проф. Кузьмін О.Є., Д.е.н., проф. Одрехівський М.В., К.е.н., доц. Дуляба Н.І., К.е.н., доц. Процик І.С. К.е.н., доц. Лакіза В.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виконання кваліфікаційної роботи спрямоване на здобуття та закріплення Здобувачем вищої освіти (ВО) практичних навичок щодо: комплексного, грамотного і системного здійснення огляду наукових і навчально-методичних літературних джерел за вибраною темою; всебічного оцінювання законодавчої та нормативно-правової бази щодо досліджуваного явища (процесу) за вибраною темою; розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень (формування заходів) щодо вирішення наявних проблем за вибраною темою; теоретичного та аналітичного обґрунтування пропонованих заходів за вибраною темою; коректного оформлення, грамотного презентування і захисту пояснювальної записки та графічних листів у межах вибраної теми.
Завдання: ЗК1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК5.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ФК1.Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на усіх рівнях їх реалізації. ФК9.Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. ФКБ 1.3.Здатність ефективно використовувати на практиці теорії та концепції у сфері навчання та реалізації адміністрування бізнесу. ФКБ 2.2. Здатність продемонструвати знання, уміння та навики щодо формування організаційно-економічного механізму адміністрування бізнесу.
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: фундаментальні постулати та результати сучасних досліджень у сфері управління та адміністрування діяльності підприємств, окремих видів діяльності та конкретних бізнес-процесів; сучасні наукові методи економічного аналізу та прогнозування розвитку бізнесу; технології проектування та реалізації нових бізнес-моделей з метою розвитку бізнес-структур; вміти: виявляти нові можливості для розвитку бізнесу в умовах високого динамізму та невизначеності; здійснювати діагностику системи бізнес-адміністрування та результатів бізнесу; розробляти ефективні управлінські рішення з метою вирішення проблем, які виникають в процесі бізнес-адміністрування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: «Інтелектуальна власність бізнес-структур», «Адміністрування міжнародних бізнес-структур», «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу», "Розвиток бізнес-структур" кореквізит: Виконання практики за темою магістерської роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Написання МКР на основі вивчених/проаналізованих літературних джерел та нормативно-законодавчих актів згідно із затвердженою темою на прикладі об’єкта досліджень з використанням реальних даних та інформації про підприємство (організацію) у напрямку виконання індивідуального завдання. Узагальнена послідовність виконання кваліфікаційних робіт має такий вигляд: а) виконання теоретичної частини (огляд літератури та законодавства, розроблення методологічної моделі); б) виконання аналітичної частини; в) виконання дослідницької частини; г) виконання рекомендаційної частини; д) написання вступу, анотації, висновків, додатків (за необхідності); е) виконання титульної сторінки та заповнення завдання на МКР; ж)виконання графічного матеріалу.
Опис: 1. Організаційна частина 1.1.Підготовка до виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи. 1.2. Виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи. 1.3. Подання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи 2. Методологічна частина Основні вимоги до структури, обсягу та оформлення розділів кваліфікаційних робіт Орієнтовний обсяг пояснювальної записки МКР становить 57-63 друк. сторінок або 59–65 рукописних сторінок. Структура роботи (аналітична, дослідницька та рекомендаційна частини). Всебічне оцінювання законодавчої та нормативно-правової бази, наукових і навчально-методичних літературних джерел щодо досліджуваного явища (процесу) за вибраною темою. Аналізування об’єкта дослідження (організації, підприємства) і його: виробничо-господарської діяльності (основні економічні показники, географія збуту тощо); адміністративної діяльності (для спеціалізації «Бізнес-адміністрування») організації (підприємства) на актуальний момент часу. Аналізування предмету дослідження (за темою МКР) на актуальний момент часу. Дослідження тенденцій розвитку виробничо-господарської та адміністративної діяльності організації (підприємства) (за темою МКР). Дослідження тенденцій розвитку предмету дослідження (явище, процес, механізм тощо) організації (підприємства). Розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень (формування заходів) щодо вирішення наявних проблем за вибраною темою, на основі комплексного оцінювання та аналізування їх причин. Теоретичне та аналітичне обґрунтування пропонованих заходів за вибраною темою та визначення їх впливу на показники економічного зростання бізнес-структур. 3. Економічне обґрунтування Розробка комплексного заходу (може поєднувати 2-3 заходи), у межах вибраної теми, для досягнення вказаного в індивідуальному завданні стратегічного показника та вирішення проблем (однієї чи декількох) за темою.. Дослідження та удосконалення явища (процесу, систему тощо) за допомогою розроблених (пропонованих) заходів (комплексного заходу), у межах теми кваліфікаційної роботи. Розрахунок стратегічних показників діяльності підприємства. Розрахунок умовно-змінних, умовно-постійних витрат та економії на витратах за рахунок впровадження розроблених заходів. Розробка рекомендацій щодо досягнення стратегічного показника у межах вибраної теми за допомогою розроблених заходів.
Методи та критерії оцінювання: Захист кваліфікаційної роботи магістра (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Керівник консультує Здобувача ВО в процесі її виконання, підписує її та надає письмовий відгук щодо характеристики роботи Здобувача ВО та здійснює її оцінювання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання здійснюється у відгуку керівника за національною шкалою, а саме відмінно, добре, задовільно.
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (спеціальність 056 "Міжнародні економічні відносини", спеціалізація 056.1 "Міжнародна економіка") та галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізації 073.5 "Управління інноваційною діяльністю", 073.6 "Бізнес-адміністрування") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2018. – 50 с. 2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – Київ.: „Академвидав”, 2003. – 416 с. 3.Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 131с. 4.Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред.. Л.Г. Мельника, C. M. Ілляшенка. І.М. Сотник. – Суми: ВТД “Унiверситетська книга”, 2008. – 896 с 5.Податковий кодекс України N 2755-VI від 2.12.2010 р. (з відповідними змінами і доповненнями). 6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс“. 8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати“. 9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35)