Соціальна відповідальність у маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Мащак Н.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. Знати сучасні концепції та технології комплексного обслуговування споживачів із використанням критеріїв системної оптимізації роботи ринкового суб’єкта.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - кореквізити: Стратегічний маркетинг; Маркетинговий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / [Саприкіна М. А. та ін. за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О. С.] – К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с. 2. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Гирик та ін. [за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової]. – К. : УБС НБУ, 2009. – 258 с. 3. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit / Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Wiley 4. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital Marketing. New York, United States. 5. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / [Пер. з англ. С. Яринич]. — К.: Стандарт, 2005. — 302 с.