Стратегічний маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.4
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти органічно та ефективно поєднувати інструменти маркетингової товарної, цінової, комунікаційної та політики розподілу торговельного підприємства. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кореквізити: Маркетингова політика розподілу, Стратегічний маркетинг (КП), Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Роль і місце стратегічного маркетингу в управлінні підприємством. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг підприємства. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Маркетингові стратегії зростання. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства. Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування. Маркетингові стратегії конкуренції. Маркетингові стратегії підприємства по складових комплексу маркетингу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв’язування тестових завдань та аналітичних задач, розгляд ситуаційних вправ, усне опитування. Підсумковий контроль (70%), екзамен – письмова (55%) та усна (15%) компоненти.
Рекомендована література: 1. Балабанова Л., Холод В., Балабанова І. Стратегічний маркетинг: підручник / Л. Балабанова, В. Холод, І. Балабанова. – К.: Центр навчальної літератури, – 2019. – 612 с. 2. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с. 3. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник / Н.В. Куденко. - К.: КНЕУ, 2012. - 523 с. 4. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – К.: Диалектика. – 2020. – 880 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Стратегічний маркетинг (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кореквізити: Стратегічний маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми: Інформація про підприємство. Формулювання місії підприємства. Визначення цілей підприємства та цілей маркетингу. Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Вибір цільового ринку. Аналіз галузі та конкурентного становища підприємства в галузі. Аналіз та оцінка середовища підприємства за методом SWOT-аналізу. Визначення конкурентної переваги підприємства. Визначення конкурентної сили підприємства. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності підприємства. Побудова матриці Бостонської консалтингової групи. Побудова матриці „МакКінсі – Дженерал Електрик” Висновки і рекомендації по обґрунтуванню стратегій підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): виконання і захист курсового проекту.
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.. Стратегічний маркетинг: підручник / Л. Балабанова, В. Холод, І. Балабанова. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 612 с. 2. Косар Н.С. Маркетингові дослідження: підручник / Н.С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 460 c. 3. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с. 4. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник / Н.В. Куденко. - К.: КНЕУ, 2012. - 523 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).