Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Мних Ольга Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, яке значною мірою є автономним і самостійним, з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізит: Логістичний менеджмент Маркетингова політика розподілу
Короткий зміст навчальної програми: Система забезпечення фінансового менеджменту. Оцінка вартості грошей в часі у системі фінансового менеджменту. Управління активами. Управління прибутком. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Фінансове прогнозування та планування на підприємстві. Антикризове фінансове управління на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (40%); виконання та захист практичних робіт (20%); виконання та захист контрольних робіт (20%) контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с. 2. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент /Момот Т.В. та ін.:К.- Центр учбової літератури.- 2011.-712с. 3. Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Є. Ф. Брігхем. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 560 с. 4. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент /Момот Т.В. та ін.:К.- Центр учбової літератури.- 2011.-712с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).