Електронні комунікації в маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.37
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Костюк Ольга Святославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. Уміти організовувати діяльність суб’єкта господарювання з використанням мережі інтернет. Формувати інформаційні вхідні та вихідні потоки з використанням мережі інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Рекламний менеджмент. Маркетинговий менеджмент. Соціальна відповідальність у маркетингу. Кореквізити: Електронна комерція.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, зміст та значення електронних комунікацій: функції, переваги, недоліки. Електронні комунікації сучасних бізнес-структур. Корпоративні мережі. Маркетингові дослідження в Інтернеті. Соціальні мережі як спосіб електронних комунікацій у процесі маркетингової діяльності. Стратегічне планування маркетингових комунікацій в електронних мережах. Юридичне забезпечення електронного маркетингу. Методи вимірювання ефективності електронних комунікацій. Стан та перспективи розвитку електронних маркетингових комунікацій в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): розв'язування задач, усне опитування Підсумковий контроль (60%): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія. Одеса : Астропринт, 2017. 232 с. 2. Пилипчук В.П. Стратегічне планування в мережі Інтернет. Маркетинг в Україні. 2018. №6. С. 45–48. 3. Олексенко Л.В. Електронні комунікації в маркетингу: навчальний посібник / Л.В. Олексенко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 468 с. 4. Цифровий (digital) маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя. М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]. за ред. М. А. Окландера. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).