Організація виставкової діяльності

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Назар Глинський
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - сучасні тенденції розвитку в сфері виставкової діяльності; - специфічні риси підготовки та проведення виставок в Україні; - основні принципи діяльності куратора; - основи діяльності зі створення комерційно успішного виставкового проекту. вміти: - орієнтуватися у функціонуванні сучасних виставкових майданчиків; - орієнтуватися у спеціальній літературі, присвяченій особливостям організації виставкового проекту; - логічно репрезентувати освоєний матеріал з виставкової діяльності; - орієнтуватися у етапах створення виставкового проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ---
Короткий зміст навчальної програми: Основні етапи розвитку виставкової діяльності в Європі. Кураторство. Світовий та вітчизняний досвід. Етапи роботи над експозицією. Технології фандрейзінгу в сфері культури. PR виставкового проекту. Організація виставкового простору. Відкриття виставки. Оцінка ефективності виставкового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
Рекомендована література: 1. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль [Текст] / Г. Гагоорт ; пер. Б. Шумилович. - Л. : Літопис, 2008. - 360 c. 2. Галерейный бизнес. Российский и зарубежный опыт: как покупать и продавать искусство / під ред. В.А. Бабкова.— М. : Арт-менеджер, 2010. - 418 с. 3. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. – М.: Планета музыки, Лань, 2010. – 384 с. 4. Wagen L. Event Management / L. Wagen. - Sidney: Pearson Higher Education, 2018. - 545 p. 5. Matassa F. Organizing Exhibitions /F. Matassa. - Cambridge: Facet Publishing, 2013. - 256 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).