Бізнес-моделі підприємств

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Гринкевич С.С., доктор економічних наук, професор
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Вміти використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Вміти формувати ключові компетенції, ідентифікувати та обґрунтовувати їх вплив на конкурентоспроможність підприємства, планувати розвиток ключових компетенцій підприємства. Вміти оперувати сучасними методами вартісного оцінювання бізнес-моделі підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Бізнес-модель підприємства: еволюція та класифікація. Формування бізнес-моделей підприємства. Моделі об'єднань підприємств в Україні. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу. Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку. Технологія бізнес-моделювання. Канва бізнес-моделі. Бізнес-моделі та зовнішні джерела фінансування творчих стартапів. Управління життєвим циклом бізнес-моделі.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, виконання контрольної роботи.підсумковий контроль семестровий контроль (70%): диференційований залік
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства: теорія і практикум. Навчально-методичний посібник. Блонська В.І., Васильців Т.Г., Гринкевич С.С. та ін. / За ред. Міценко Н.Г. Львів: «Магнолія. 2006», 2008. – 688с. 2. Фролова Л. В. Формирование бизнес-модели предприятия: учеб. / Л. В. Фролова, Е. С. Кравченко - К.: Центр учебной литературы, 2012. - 384 с. 3. Дебелак Д. Бизнес-модели: принципы создания процветающей организации. – М.: Издательский дом «Гребенников», 2009. – 256 с. 4. Прохорова В. В. Бізнес-моделі як інструмент коригування стратегічних позицій підприємств на конкурентних ринках Проблеми економіки № 2 (44), 2020 С.274-280. 5. Проскурніна Н. В. Трансформація бізнес-моделей підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифровізації Бізнес Інформ № 10 ’2020 С.384-391.