Конкурентоспроможність підприємств

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Таранський Ігор Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Засвоєння теоретико-методичних та прикладних аспектів оцінювання і управління конкурентоспроможністю підприємства з врахуванням вивчення теорії, вітчизняного і світового досвіду, зокрема: 1. ідентифікація всіх видів конкурентних переваг, якими володіє підприємство, визначенні тих, що необхідно досягнути в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; 2. використання чинників конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг підприємства; 3. розрахунках, пов’язаних з оцінюванням рівня конкуренції в галузі; 4. визначення масштабів конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінюванні розташування сил на ринку; 5. обґрунтовування організаційно-технічних рішень щодо підвищення якості продукції і продуктивності виробництва; 6. економічне обґрунтування та конкретизація функції управління конкурентоспроможністю підприємства; 7. моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Стратегічний маркетинг; Соціальна відповідальність у маркетингу; Фінансовий менеджмент; Маркетинговий менеджмент кореквізити: Бізнес-моделі підприємства;
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні теорії конкуренції. Державне регулювання конкуренції. Діагностика конкурентного середовища підприємства. изначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та його складових. Формування конкурентних переваг підприємства. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності підприємства. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю підприємства.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, виконання контрольної роботи. – підсумковий контроль (70%, диференційований залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. К.: Таксон, 2014. 704 с. 2. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник. К.: Т-во «Знання», КОО, 2016. 475 с. 3. Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Уч. пособие. Харьков: Эспада, 2014. 520с. 4. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки. Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге видання, виправлене і доповнене. К.: Атіка, Ельга. Н, 2015. 592 с. 5. Рокоча В. Транснаціональні корпорації: Навч. Посібник.К.: Таксон, 2014. 304 с. 6. Омельяненко Т. В., Барабась Д. О., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2016. 272 с. 7. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. 264 с. 8. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость.Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. 715 с. 9. Клименко С.М.Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч.посіб. К. : КНЕУ,