Управління асортиментом

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.32
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Карпій О.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. ПРН 4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. ПРН 7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. ПРН 10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. ПРН 11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. ПРНС 5. Вміти органічно та ефективно поєднувати інструменти маркетингової товарної, цінової, комунікаційної та політики розподілу торговельного підприємства. ПРНС 6. Знати та розуміти актуальні теоретико-практичні підходи до організації маркетингової політики розподілу та формування оптимальних каналів розподілу товарів. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. АіВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АіВ2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність у маркетингу Логістичний менеджмент Маркетинговий менеджмент Рекламний менеджмент Фінансовий менеджмент Кореквізити: Комерційна діяльність посередницьких організацій
Короткий зміст навчальної програми: Асортимент товару. Поняття асортимент товару та його соціально-економічне значення. Формування асортименту для забезпечення попиту і пропозиції. Сутність управління товарним асортиментом. Управління асортиментом товарів у роздрібній торговельній мережі. Взаємозв'язок управлінням асортиментом продукції з мерчандайзингом. Управління товарним асортиментом підприємств оптової торгівлі. Інноваційно-маркетингові заходи щодо удосконалення управління асортиментом та номенклатурою продукції.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): -робота на практичних заняттях; -робота на лабораторних заняттях. Екзаменаційний контроль (70%): -письмова компонента; -усна компонента.
Рекомендована література: 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 2. Товарознавство : підручник (для студентів економічних спеціальностей) [Електронне видання] / Т. Ю. Мельник. - Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. - 364 с. 3. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / Валентина Олександрівна Морохова, Дарія Валеріївна Смолич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 248 с. 4. Оснач О.Ф. Товарознавство: навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2017. – 219 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).