Комерційна діяльність посередницьких організацій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.31
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Мамчин Мирослава Михайлівна, к.е.н., доцент.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкту. .Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Збирати необхідні дані з різних джерел , обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти органічно та ефективно поєднувати інструменти маркетингової товарної, цінової, комунікаційної та політики розподілу торговельного підприємства Знати та розуміти актуальні теоретико-практичні підходи до організації маркетингової політики розподілу та формування оптимальних каналів розподілу товарів. Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків , а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують , до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: маркетинговий менеджмент логістичний менеджмент соціальна відповідальністьу маркетингу кореквізити: комерційна діяльність посередницьких організацій ( КП )
Короткий зміст навчальної програми: Ринок і комерційна діяльність посередницьких підприємств. Організаційні форми торгових підприємств. Комерційні зв‘язки і договірні відносини посередників, умови продажу і транспортування. Організація закупівель і реалізація продукції та надання додаткових послуг. Матеріально-технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств. Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня посередницьких підприємств та ефективності обслуговування споживачів. Обігові кошти комерційної діяльності й організація розрахунків. Планування витрат комерційної діяльності. Ціноутворення в комерційній діяльності підприємства. Психологія і етика комерційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота. • Підсумковий контроль (70%): тестування, письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Антонюк Я.М., Шиндировський І.М. Комерційна діяльність : навч.посібник . Львів: «Магнолія 2006». 2017. 332с. 2. Комерційна діялність : підручник / за ред. П,Ю. Балабана . Харків: Світ книг . 2018. 452с. 3. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (За ред. проф. Апопія В. В., проф. Гончарука Я. А.), Львів, вид-во ЛКА, 2001. – 450 с. 4. Мамчин М.М., Антоненко О.М., Савченко Ю.Т. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. 187 с. 5. Живець А.М., Комліченко О.О., Наконечна В.І. Комерційна діяльність: навч.посібник. Херсон: Вид. «Олдін +». 2021 . 308с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Комерційна діяльність посередницьких організацій (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління ,розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти органічно та ефективно поєднувати інструменти маркетингової товарної, цінової, комунікаційної та політики розподілу торговельного підприємства. Знати та розуміти актуальні теоретико- практичні підходи до організації маркетингової політики розподілу та формування оптимальних каналів розподілу товарів. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків , а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб , які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комерційна діяльність посередницьких організацій. Кореквізити
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз конкретного ринку товарів. Особливості посередницької діяльності на товарному ринку. Маркетингові рішення посередників на ринку. Визначення ефективності діяльності торговельних посередників.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100%): письмова робота, усне опитування
Рекомендована література: 1. Антонюк Я.М., Шиндировський І.М. Комерційна діяльність: навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006» . 2017. 332с. 2. Живець А.М., Комліченко О.О., Наконечна В.І. Комерційна діяльність: навч. посібник. Херсон. Вид. «Олді+».2021. 308с. 3. Комерційна діяльність : підручник. / за ред. П.Ю.Балабана. Харків : Світ книг . 2018. 452с. 4. Мамчин М.М., Антоненко О.М., Савченко Ю.Т. Комерційна діяльність посередницьких організацій: конспект лекцій для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» . Львів . 2018. 187 с. 5. Товарознавство та комерційна діяльність: підручник / В.Л. Дикань та ін.; за ред. В.Л. Дикаля . Харків: УкрДУЗТ . 2018. 362с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Комерційна діяльність посередницьких організацій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.39
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: системи взаємовідносин посередницьких структур з виробниками і споживачами товарів і послуг; набуття вмінь і навичок творчого пошуку резервів і способів підвищення ефективності діяльності торгових посередників; суть комерційної діяльності торгових підприємств, комерційних організацій і підприємців-комерсантів в обміні, розподілі і споживанні товарів і послуг; методологічні основи комерційної діяльності, які відображають її структуру, логічну організацію, методи і засоби проведення комерційних справ; вміти: вивчати ринок товарів, визначати вимоги споживачів, формувати асортимент товарів, мати навики в організації доставки товарів, їх приймання, зберігання, транспортно-експедиційного обслуговування покупців.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: маркетинг, інфраструктура товарного ринку, маркетингова товарна політика • кореквізити: управління маркою, логістика електронної торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: Ринок і комерційна діяльність посередницьких підприємств. Організаційні форми торгових підприємств. Комерційні зв‘язки і договірні відносини посередників, умови продажу і транспортування. Організація закупівель і реалізація продукції та надання додаткових послуг. Матеріально-технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств. Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня посередницьких підприємств та ефективності обслуговування споживачів. Обігові кошти комерційної діяльності й організація розрахунків. Планування витрат комерційної діяльності. Ціноутворення в комерційній діяльності підприємства. Психологія і етика комерційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (25%): усне опитування, контрольна робота. • Підсумковий контроль (75%): тестування, письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (За ред. проф. Апопія В. В., проф. Гончарука Я. А.), Львів, вид-во ЛКА, 2001. – 450 с. 2. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., Курська Л.С., Сахарова О.Н. Комерційна діяльність –К.: Центр учбової літератури, 2007, - 296 с. 3. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник – К.: Каравела, 2005. – 400 с. 4. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с. 5. Мамчин М.М., Антонечко О.М., Савченко Ю.Т. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. - … с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).