Прямий маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.29
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії. ФК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. ФК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі. ФК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування. ФКП 3. Здатність формувати адаптивний маркетинговий інструментарій ринкового суб’єкта, зайнятого у сфері нематеріального виробництва. ФКП 4. Здатність організувати ефективну систему обслуговування клієнтів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: соціальна відповідальність бізнесу, управління інноваційним розвитком підприємств; маркетинговий менеджмент; маркетингова політика розподілу
Короткий зміст навчальної програми: Прямий маркетинг як елемент комплексу маркетингових комунікацій. Переваги та недоліки інформаційних засобів прямого маркетингу. Прямий маркетинг на ринку зв'язку. Прямий маркетинг в індустрії бізнесу. Нові технології продаж і вибір оптимальних носіїв реклами. Прямий маркетинг товарів виробничого призначення. Принципи планування програм лояльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольної роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Бачило С.В. Директ-маркетинг: навчально-практичний посібник / С.В. Бачило, І.В. Осинова, Л.А. Мішина. – К.: Лібра, 2018. – 212 с. 2. Бонд Э. Прямое попадание: факторы успеха прямого маркетинга / Э. Бонд, М. Стоун, Д. Дейвис. – Минск: Амалфея, 2018. – 247 с. 3. Фегеле З. Директ-маркетинг: 99 секретов успеха / З. Фегеле. – М.: Альфабукс, 2019. – 85 с. 4. Холланд Г. Директ-маркетинг/ Г. Холланд. Пер. с нем. Бюро переводов «золотая лань». – Минск: Вершина, 202020. – 368 с. 5. Дубодєлова А.В. Особливості та проблеми вітчизняного директмаркетингу / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 5 (162). – 2012. – с. 365–372
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).