Товарна інноваційна політика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.24
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Доктор, економічних наук, професор Мних Ольга Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. ПРН3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. ПРН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. ПРНС1. Вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів ПРНС 2. Вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. АіВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АіВ3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність у маркетингу Рекламний менеджмент Стратегічний маркетинг Кореквізити: Управління проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Суть інновацій та їх класифікація. Методи пошуку нових ідей і розробка нового товару, Товарна інноваційна політика підприємства та її характеристика. Характеристика життєвого циклу товару та інноваційного проекту. . Управління якістю товарів та послуг у маркетинговій політиці підприємства. Технологічні інновації у стратегічному розвитку підприємства. Комерціалізація інновацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; Модульний контроль (70%): контрольні тести, усне опитування.
Рекомендована література: 1. Методичні матеріали до виконання практичних занять з курсу “Товарна інноваційна політика”, для студентів базових напрямів 7.030507, 8.030507 «Маркетинг», стаціонарної форми навчання / / Укл.: Мних О.Б., Фігун Н.В. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 61 с. 2. Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу "Товарна інноваційна політика" [Текст] : для студ. спец.8.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. — Суми : СумДУ, 2007. — 37 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1248.do 3. Інформаційний ресурс у ВНС Львівської політехніки - ЕНМК «Товарна інноваційна політика».Укладачі: Мних О.Б., Патора Р., 2014р. 4. Морохова В. О. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Валентина Олександрівна Морохова, Дарія Валеріївна Смолич. . Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 248 с. 5. Андрєєва Н.М., Рулінська О.В. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник. Одеса : Одес. нац. екон. ун-т . 2015. 279 c. 6. Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 232 с. 7. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник / Б.М. Андрушків та ін.. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. 1146 с. 8. Інформаційний ресурс у ВНС Львівської політехніки - ЕНМК «Товарна інноваційна політика».Укладачі: Мних О.Б., Патора Р., 2014р. 9. Mnykh O.B.,Kostiuk O.S., Sapotnitska N.Ya. Formation and development of innovative economy in the age of business globalization based on implementation of industry 4.0 and logistics 4.0 /Conceptsconomic security at risks: findings from the digitalization of National economy: International Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. Vol. 5. Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House,2019. P. 129-156. 10. Мних О.Б., Брицький Р.Р. Актуальні проблеми і підходи щодо формування стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту на етапі цифровізації економіки. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. С.270-279.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).