Управління проектами

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.25
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гайванович Наталія Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. – вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. – вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. – використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу – розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. – керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. – формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. – збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. – вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів. – вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. – зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. – прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. – відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди – здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність у маркетингу Маркетинговий менеджмент Рекламний менеджмент Фінансовий менеджмент Кореквізити: Управління проектами (КР) Товарна інноваційна політика Медіа-планування
Короткий зміст навчальної програми: Управління проектами в системі менеджменту організації. Обгрунтування доцільності проекту. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками в проектах. Управління якістю проектів. Управління персоналом у проектах.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): виконання та захист лабораторних робіт; виконання практичних завдань; виконання та захист індивідуальної контрольних робіт (тільки для ЗФН). Підсумковий контроль (70%): екзамен: контрольне тестування та усна компонента.
Рекомендована література: 1. Мередит Дж. Управление проектами / Дж.Мередит, С.Мантел: 8-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с. 2. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський: навч. посібник; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів.: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с. 3. Козик В.В.. Практикум з управління проектами / В.В.Козик, І.Є.Тимчишин: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 180 с. 4. Lock D. Project Management (10th ed.) / D. Lock. – Taylor and Francis, 2020. – 574 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління проектами (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Лихолат Світлана Михайлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальних: ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними. Фахових: ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. ФК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу. ФК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі. ФК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу. Фахових (професійного спрямування): ФКП 1. Здатність до організації та управління маркетинговими проектами. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. ПРН 4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. ПРН 13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Професійного спрямування: ПРНС 1. Вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів. ПРНС 2. Вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. Комунікація: КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Автономія і відповідальність: АіВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АіВ2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди АіВ3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Управління проектами Соціальна відповідальність у маркетингу Кореквізити: Рекламний менеджмент Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Зміст. Вступ. Загальна характеристика проєкту. Організаційна структура проєкту. Структуризація проєкту. Часове планування проєкту. Управління ризиками. Управління якістю проєкту. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна кількість балів за виконання курсової роботи - 100, які можливо набрати за результатами написання курсової роботи (до 70 балів) та її обов’язкового публічного захисту (до 30 балів).
Рекомендована література: 1. Мередит Дж. Управление проєктами / Дж.Мередит, С.Мантел: 8-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с. 2. Афанасьєв М.В. Управління проєктами / М.В.Афанасьєв, І.В Гонтарева: Навчально-методичний посібник. – Харків: ВД «Інжек», 2007. – 272с. 3. Бабаєв В.М. Управління проєктами / В.М.Бабаєв: Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с. 4. Батенко Л.П. Управління проєктами / Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231с. 5. Кобиляцький Л.С. Управління проєктами / Л.С. Кобиляцький: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. 6. Приймак В.К. Управління проєктами / В.К.Приймак: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с. 7. Тарасенко Л.М. Управління проєктами / Л.М.Тарасенко: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 280с. 8. Ткаченко В.А. Управління проєктами / В.А. Ткаченко: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2007. – 224с. 9. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.-К.: Ельга, 2008.-724 с. 10. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. З англ.- К.: Молодь, 1997.-1000 с. 11. Федоренко В. Инвестиционное кредитование и количественная оценка риска реализации проєкта / В.Федоренко, А.Мажуга // Экономика Украины.-2005.-№ 12.- С. 34-40. 12. Козик В.В.. Практикум з управлінні проєктами / В.В.Козик, І.Є.Тимчишин: Навч. посібник. – Львів.: Вид-во «ЛП», 2012. – 180 с. 13. Приймак В.К. Управління проєктами. Практикум / В.К.Приймак : Навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 292с. 14. Крувшиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестициии. Сборник задач и решений / Пер. С нем. Под общ. Ред З.А.Сабова и А.Л.Дмитриева.-СПб:Питер, 2001.-320 с. 15. Федоренко В. Инвестиционное кредитование и количественная оценка риска реализации проєкта / В.Федоренко, А.Мажуга // Экономика Украины.-2005.-№ 12.- С. 34-40. 16. Рач В. А. Управління проєктами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А.Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.rgd.org.ua/resources/publications_list/dosvid/Project_Management_Handbook_2010_UK
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).