Медіа-планування

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.23
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Наталія Мащак
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ? знати зміст маркетингових комунікацій та комунікаційного процесу, його складові частини; ? знати специфіку функцій нових медіа; ? знати основні поняття, терміни та категорії медіа-планування, способи та етапи розробки медіаплану; ? наслідки впливу медіа технологій на соціум; ? вміти використовувати отримані знання для побудови ефективного процесу комунікацій; ? вміти вибирати необхідний формат побудови медіа дискурсу та здійснювати його аналіз; ? вміти планувати, організовувати та проводити різні інформаційно-комунікативні компанії; ? вміти складати медіаплан, проводити медіа розрахунки, володіти методикою визначення проміжних та підсумкових результатів медіа компанії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Медіапланування як практичні знання та учбова дисципліна. Медіапланнування як комунікативна технологія. Інформація як головна складова медіапланування. Феномен медіавпливу як конститутивна основа технології медіапланування. Основні параметри медіапланування. Принципи планування медіа-стратегії. Специфіка медіапланування в різних медіа.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування. Підсумковий контроль (70 %, іспит): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Ф.А. Фокс Карен. – УАМ.: Вид-во Хімджест, 2011. – 564 с. 2. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. 3. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов.-Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010.-232 с. 4. Бузин В. Н. Медиапланирование. Теория и практика / В. Бузин, Т. Бузина. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 495 с. 5. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2008. 6. Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. пос. - К .: Студцентр, 2006. - 864 с. 7. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital Marketing. New York, United States. 8. Sissors J., Baron B. (2010). Advertising Media Planning. McGraw Hill Publishsing. 9. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование / К.В. Щепилов. – М.: «РИП-холдинг», 2005. – 800 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).