Маркетинг професійних послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. ЗК9. Здатність до постійного самовдосконалення та оволодіння сучасними знаннями. ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. ФК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? пререквізит: маркетинг професійних послуг;
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і застосування маркетингу професійних послуг. Особливості і роль сфери послуг в сучасній економіці. Особливості маркетингу послуг. Характеристика професійних послуг, їх класифікація. Еволюція сфери послуг. Фактори, що сприяють розвитку сектору послуг в Україні. Відмінність між маркетингом послуг і маркетингом товарів. Маркетинг послуг і маркетинг товарів з використанням послуг. Комплексна оцінка послуги. Оцінка прибутковості складових асортименту послуг. Створення конкурентної позиції підприємства сфери послуг та етапи розробки стратегії позиціонування. Участь клієнта в процесі обслуговування. Послуга як система процесу надання та отримання професійних послуг. Проблеми досягнення необхідної поведінки споживачів із залученням їх до співробітництва. Комплекс маркетингу підприємства та особливості його реалізації у сфері професійних послуг.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольної роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. М. Шульц, Дж. Дерр. Маркетинг профессиональных услуг. Издательство: "Манн, Иванов и Фербер", — 2019. – 362 С. 2. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2013. – 192 с. 2. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2011. – 560 с. 3. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – 4-е изд. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2013. – 983 с. 5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 232 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Маркетинг професійних послуг (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. ЗК9. Здатність до постійного самовдосконалення та оволодіння сучасними знаннями. ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. ФК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? пререквізит: маркетинг професійних послуг;
Короткий зміст навчальної програми: Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція. Еволюція підходів до управління якістю. Функції управління якістю. Методи та інструменти управління якістю. Економіка якості. Концепція TQM – як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP. Побудова системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості. Правове забезпечення процесів управління якістю.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольної роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. М. Шульц, Дж. Дерр. Маркетинг профессиональных услуг. Издательство: "Манн, Иванов и Фербер", — 2019. – 362 С. 1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2013. – 192 с. 2. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2011. – 560 с. 3. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – 4-е изд. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2013. – 983 с. 5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 232 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).