Веб-аналітика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.35
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Фігун Н.В., викладач практичних та лабораторних занять: к.е.н., асистент Капраль О.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати: застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу; планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності; обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів; здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм; збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення; формувати інформаційні вхідні та вихідні потоки з використанням мережі інтернет. Уміти: сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними; організовувати діяльність суб’єкта господарювання з використанням мережі інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Маркетинговий менеджмент; Стратегічний маркетинг; кореквізити: Електронна комерція.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність маркетингу та його роль у просуванні в мережі Інтернет. Маркетинг як концепція управління. Основні моделі поведінки споживачів. Алгоритми прийняття рішень у мережі Інтернет. Відмінності в поведінці споживачів у процесі продажу онлайн та офлайн товарів і послуг. Сучасні тенденції інтернет-маркетингу. Google Adwords та Analytics у процесі формування маркетингових онлайн кампаній. Основні інструменти інтернет-маркетингу. SEO, SMM та e-mail маркетинг. Маркетингові стратегії сегментації ринку: стратегія масового маркетингу, стратегія цільового маркетингу, стратегія диференційованого маркетингу, індивідуалізована маркетингова стратегія. Фактори вибору стратегії сегментації. Типологія споживачів: концепції та підходи до її реалізації. Позиціонування підприємства та його продукції. Аналіз основних даних, які збираються під час маркетингової діяльності. Проблема великих даних. Основний KPI в офлайн- та онлайн-маркетингових кампаніях.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): робота на лабораторних заняттях, усне опитування підчас практичних занять. Підсумковий контроль (60%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.
Рекомендована література: 1. Valliappa Lakshmanan, Jordan Tigani - Google BigQuery - The Definitive Guide: Data Warehousing, Analytics, and Machine Learning at Scale (2019); 2. Andy Schmitz (2012) Online Marketing Essentials (v. 1.0). Unnamed Publisher; 3. Qingyu Zhang (2011) Visual analytics and interactive technologies: data, text, and web mining applications. Information Science Reference; 4. Pedro Sostre (2007) Web Analytics For Dummies. Wiley Publishing, Inc.; 5. Scott La Counte - The Ridiculously Simple Guide to Google Analytics / The Absolute Beginners Guide to Google Analytics (2019); 6. Dennis R. Mortensen (2009) Yahoo!®. Web Analytics: Tracking, Reporting, and Analyzing for Data-Driven Insights. Wiley Publishing, Inc.; 7. Брайан Клифтон. Google Analytics для профессионалов (2017);
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).