Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Всі викладачі кафедри, що мають науковий ступінь.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. ПРН5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. ПРН8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу ПРН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. ПРН11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АіВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи до захисту: розробка графічного матеріалу, підписання роботи науковим керівником, консультантами, отримання відгуку з підприємства, відгуку наукового керівника, проходження попереднього захисту, підписання роботи завідувачем кафедри, проходження рецензування. Організація захисту магістерської кваліфікаційної роботи: підготовка виступу з доповіддю та ілюстративного матеріалу до неї. Захист магістерської кваліфікаційної роботи: прилюдна доповідь з демонстрацією основних положень результатів дослідження, відповіді на запитання членів державної кваліфікаційної комісії, зауваження наукового керівника та рецензента, інших присутніх на захисті фахівців.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської дипломної роботи (100%)
Рекомендована література: 1. Балабанова Л., Холод В., Балабанова І. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ, 2019. 612 с. 2. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження: підручник. Львів, 2018. 460 с. 3. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. Львів, 2012. 360 с. 4. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Чубала А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. Львів, 2012. 260 с. 5. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С., Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Львів, 2013. 256 с. 6. Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Буряк Р.І. Міжнародний маркетинг: підручник. Київ, 2018. 452 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).